Zakon: Z3 - Porez na dohodak, dokumenti:Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
129 10/08
None Zakoni 2008 BS   HR  
0 09/10 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ZAKON O POREZU NA DOHODAK Zakoni 2010 BS   HR  
0 44/11 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ZAKON O POREZU NA DOHODAK Zakoni 2011 BS  
0 07/13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ZAKON O POREZU NA DOHODAK Zakoni 2013 BS   HR   SR  
0 65/13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ZAKON O POREZU NA DOHODAK Zakoni 2013 BS   HR   SR  
0 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13 ZAKON O POREZU NA DOHODAK (Prečišćena neslužbena verzija) ZAKON O POREZU NA DOHODAK Zakoni 2013 BS  
0 Primjena člana 12. stav (4) tačka 3) Zakona o porezu na dohodak i člana 70b. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak ZAKON O POREZU NA DOHODAK stavovi 2018 BS  
136 67/08
None pravilnici 2008 BS   HR   SR  
0 04/10 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2010 BS   HR  
0 86/10 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2010 BS   HR   SR  
0 10/11 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2011 BS   HR   SR  
0 53/11 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2011 BS   HR   SR  
0 20/12 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2012 BS   HR   SR  
0 27/13 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2013 BS   HR   SR  
0 71/13 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2013 BS   HR   SR  
0 90/13 Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2013 BS   HR   SR  
0 45/14 Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2014 BS   HR   SR  
1 52/16 Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2016 BS   HR   SR  
1 59/16 Izmjena Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2016 BS  
0 38/17 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2017 BS   HR   SR  
0 03/18 Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 3-18 PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2018 BS   HR   SR  
0 30/18 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 30-18 PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2018 BS   HR   SR  
0 21/20 Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2020 BS  
0 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18, 30/18 i 21/20 PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK -neslužbena prečišćena verzija- PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2020 BS  
146 63/10
None uredbe 2010 BS   HR   SR  
0 22/11 Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2011 BS   HR  
0 66/11 Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2011 BS   HR  
0 51/12 Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2012 BS   HR   SR  
1 99/22 Uredba o izmjeni uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2022 BS  
1 15/23 Uredba o izmjeni uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2023 BS  
1 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22, 15/23 i 68/23 UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE (Neslužbena prečišćena verzija teksta) UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2023 BS  
0 68/23 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2023 BS  
306
None stavovi 2009 BS   SR  
307
None stavovi 2009 BS   HR   SR  
308
None stavovi 2009 BS   HR   SR  
0 Stav o primjeni člana 10 stav (3) Zakona o porezu na dohodak za utvrđivanje iznosa koristi po osnovu kredita i/ili pozajmica bez kamate, ili koja je niža od tržišne kamatne stope Oporezivanje kredita sa kamatnom stopom nižom od tržišne kamatne stope stavovi 2018 BS   HR   SR  
309
None stavovi 2009 BS   HR   SR  
310
None stavovi 2009 BS   HR   SR  
311
None stavovi 2009 BS   HR   SR  
312
None stavovi 2009 BS   HR   SR  
313
None stavovi 2009 BS   HR   SR  
314
None stavovi 2009 BS   HR   SR  
331 50/07
None odluke 2007 BS  
0 10/08 Odluka o dopuni Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u FBIH Odluka o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u FBIH odluke 2008 BS   HR  
0 16/09 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u FBiH Odluka o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u FBIH odluke 2009 BS   HR  
0 50/07, 10/08, 16/09 i 13/10 ODLUKA O VISINI DNEVNICA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE U FBIH (Neslužbena prečišćena verzija teksta) Odluka o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u FBIH odluke 0 BS   HR   SR  
0 13/10 Odluka o dopunama odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u FBiH Odluka o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u FBIH odluke 2010 BS  
540
None stavovi 2015 BS   HR   SR  
616 44/16
None uredbe 2016 BS   HR   SR  
1 50/16 Uredba i izmjeni uredbe o naknadama troškova za službena putovanja Uredba o naknadama troškova za službena putovanja uredbe 2016 BS   HR   SR  
0 44/16,50/16 i 31/23 Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (Neslužbeni prečišćeni tekst) Uredba o naknadama troškova za službena putovanja uredbe 2023 BS  
1 31/23 Uredba o izmjenama uredbe o naknadama troškova za službena putovanja Uredba o naknadama troškova za službena putovanja uredbe 2023 BS  
708
308 stavovi 2018 BS   HR   SR  
742
129 stavovi 2018 BS  
883 48/21
None pravilnici 2021 BS  
0 77/21 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2021 BS   HR  
0 20/22 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2022 BS   HR  
0 57/22 Pravilnik o dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2022 BS   HR   SR  
1 05/23 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2023 BS  
0 85/23 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2023 BS  
0 97/23 Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2023 BS  
0 36/24 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2024 BS   HR  
995 48/21,77/21,20/22,57/22,05/23, 85/23, 97/23 i 36/24
None pravilnici 2024 BS   HR