print

e-Usluga u JS-u


e-Usluga u JS-u omogućava elektronsku predaju obrazaca od strane obveznika uplate doprinosa, ali ne isključuje naknadnu dostavu obrazaca u nadležnu ispostavu Porezne uprave u skaldu sa zakonskim obavezama predaje ovjerenog i potpisanog obrasca nadležnog lica.

Osnovni principi koji su se poštovali tokom dizajna i razvoja elektonskog podnošenja prijava u Jedinstveni Sistem (EJS) su unificiranost izgleda svih obrazaca i jednostavnost korištenja. Popunjavanje obrazaca kroz EJS je podijeljeno u logičke cjeline pri čemu se u maksimalnoj mjeri nastojao zadržati izgled papirnih formi obrazaca u cilju olakšanja rada korisnicima.

U programu za elektronsko podnošenje prijava je dozvoljeno podnošenje isključivo sljedećih obrazaca:

Podaci uneseni od strane eksternih korisnika prolaze slijedeće faze: 

 1. Unos i potvrda unosa od strane korisnika 
 2. Provjere tj. validacije unesenih podataka koje se dešavaju automatski 
 3. Dostavljanje štampanih papirnih obrazaca u nadležnu ispostavu Porezne uprave 
 4. Prijem, provjera i kontrola podnesenih štampanih papirnih obrazaca od strane uposlenika Porezne uprave 
 5. Registracija u JS-u.

Bitno je napomenuti da je korisnicima unutar programa za elektronsko podnošenje prijava sve vrijeme omogućen pregled statusa obrazaca koje su unosili.

 

Potrebni obrasci za prijavu korištenja e-Usluga 

 1. Izjava o korištenju usluga internet pristupa sistemu Porezne uprave F BiH , Izjava. 
 2. Uslovi za korištenje e-Usluga u JS sistemu Porezne uprave Federacije BiH  Uslovi
 3. Prijava/odjava uposlenika ovlaštenih za korištenje e-Usluga u nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem obrazaca: 

 

 

Korisničko uputstvo

Korisničko uputstvo  - eksterni korisnici 

Za poslodavce koji žele putem XML file-ova da importuju podatke o JS 3100 i JS 3120 iz svojih matičnih evidencija u EJS aplikaciju (poglavlje korisničkog uputstva 3.6. XML upload – import podataka iz XML file-a), odgovarajuće XSD šeme za ova dva tipa obrasca mogu se preuzeti sa sljedećih linkova: JS3100E i JS3120E.


Koristiti linkove za aplikativne module

 • Link za preuzimanje certifikata (https://npis.fpu.gov.ba/npisca)

  * Samo za one korisnike koji već ne koriste elektronsko podnošenje prijava putem nPIS aplikacije ili se nisu naknadno opredjelili da pored nPIS aplikacije koriste i usluge EJS aplikacije. 
   
 • Link za korištenje aplikacije EJS (https://ejs.fpu.gov.ba )