print

Dostavljanje Poreznog bilansa (uz Prijavu poreza na dobit) elektronskim putem


- Obavezan unos Poreznog bilansa i dostavljanje elektonskim putem-

Porezni obveznik obavezan je, u skladu sa Pravilnikom o Porezu na dobit od 01.01.2021. godine, elektronskim putem dostaviti Poreznoj upravi FBiH Porezni bilans (PB-800-A ili PB-800-B), najdalje do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

Da bi porezni obveznik ispunio obavezu podnošenja obrazaca elektronskim putem, potrebno je da se prijavi u nadležnu poreznu ispostavu radi dobijanja certifikata i pristupa informacionom sistemu Porezne uprave FBiH u svojstvu eksternog korisnika nPIS-a.

Upute o tome kako postati eksterni korisnik, možete naći na Kako postati korisnik e-Usluga.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, poreznim obveznicima je upućen poziv da navedenu dokumentaciju za registraciju za korištenje E-usluga Porezne uprave dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

Potrebni podaci za pristup sistemu (korisničko ima i lozinka), odnosno Izvještaj o registraciji – pristupni podaci i upute za preuzimanje certifikata i linkove za servise nadležna ispostave Porezne uprave dostavljat će obvezniku putem e-mail-a navedenog u Izjavi o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH, dok će se Potvrda o uručenju podataka za pristup ovlaštenih uposlenika (2 primjerka) uručivati lično (po prestanku pandemije).  

 

Porezni bilans, tj. Obrazac PB-800-A ili Obrazac PB-800-B se, u skladu sa propisanom Pravilnikom podnosi elektronskim putem, uvozi u nPIS u propisanom XML formatu prema datoj XSD shemi.

U cilju tačnijeg formiranja XML datoteke prema datoj XSD shemi porezni obveznici mogu koristiti pomoćnu aplikaciju DOBITKO u kojoj mogu izvršiti unos i izmjenu poreznog bilansa: Obrazac PB-800-A ili Obrazac PB-800-B i formirati propisanu XML datoteku, koju će nakon toga uvesti u nPIS.

 

Uputstva koja slijede je obavezno primijeniti kod elektronskog podnošenja navedenih obrazaca putem informacionog Sistema Porezne uprave F BiH nPIS.

Uputstva za popunjavanje obrazaca, format datoteka u kojem se podnose obrasci (XSD sheme) kao i primjeri XML shema mogu se preuzeti u nastavku:

POREZNI BILANS (Obrazac Porezni bilans PB-A i Porezni bilans PB-B)