print

Podnošenje AUG-1031/ASD-1032 obrazaca na elektronskom mediju


E-Usluga AUG-1031/ASD-1032 poreznim obveznicima pruža mogućnost uvoza tj. importovanja prethodno pripremljenih XML datoteka za sljedeće obrasce:

  1. AUG-1031 - Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti;
  2. ASD-1032 - Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti.

XML forma ovih obrazaca kreira se prema XSD šemama za AUG-1031, odnosno ASD-1032 obrazac. Ovako formirani obrasci se mogu podnositi putem Interneta tj. nPIS aplikacije ili u elektronskom obliku na CD/DVD-u u nadležnu ispostavu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Porezni obveznici nemaju zakonsku obavezu podnošenja obrazaca AUG-1031 i ASD-1032 u elektronskoj formi na CD/DVD-u.

Ukoliko porezni obveznici kreiraju AUG-1031/ASD-1032 obrasce u propisanoj elektronskoj formi, te ih dostavljaju u XML datoteci na CD/DVD-u u nadležnu ispostavu Porezne uprave FBiH, dužni su također dostaviti dvije kopije popunjenog dokumenta Specifikacija za podnošenje AUG-1031/ASD-1032 obrasca.

U cilju tačnijeg formiranja XML datoteka prema datim XSD šemama za AUG-1031 i ASD-1032 obrasce, poslodavci i druga zainteresovana lica mogu koristiti klijentsku windows aplikaciju  AUG-1031/ASD-1032 u kojoj mogu izvršiti unos, izmjenu, brisanje i dr. potrebne operacije u vezi AUG-1031/ASD-1032 obrasca. Aplikacija AUG-1031/ASD-1032 se može koristiti i za provjeru formata XML datoteka, jer dozvoljava da se u aplikaciju uveze prethodno formirana XML datoteka.

Uputstva za formatiranje obrazaca, instalaciju i korištenje AUG-1031/ASD-1032 aplikacije mogu se preuzeti ovdje:

Primjeri XML datoteka za AUG-1031/ASD-1032 obrasce:

Uvoz XML datoteka za AUG-1031/ASD-1032 obrasce u nPIS aplikaciju: