print

Uplatni računi


I RAČUN JAVNIH PRIHODA BUDŽETA FEDERACIJE

 

R.br.

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

Union banka dd Sarajevo

102-050-00001066-98

 

II KANTONI

 

R.br.

Kanton

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d

338-000-22100058-77

2.

Posavski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22104571-21

3.

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-02560000-80

4.

Zeničko-dobojski kanton

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-010-00000016-72

5.

Bosansko-podrinjski kanton

Privredna banka Sarajevo d.d.

101-140-00782263-94

6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d

338-000-22050030-05

7.

Hercegovačko-neretvanski kanton

UniCredit Bank d.d

338-000-22000059-53

8.

Zapadno-hercegovački kanton

UniCredit Bank d.d

338-000-22000040-13

9.

Kanton Sarajevo

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

141-196-53200084-75

10

Kanton 10

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00335600-61

 

III DRUŠTVENI FONDOVI

 

  1. Zavodi za zdravstveno osiguranje

 

R.br.

Zavodi za zdravstveno osiguranje

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d.

102-050-00000640-18

2.

Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje

2.1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d

338-500-22751661-53

2.2.

Posavski kanton

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-080-00026400-20

2.3.

Tuzlanski kanton

UniCredit Bank d.d

338-440-22124691-66

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-010-00000021-57

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-620-10082668-97

2.6.

Srednjobosanski kanton

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-481-10082431-53

2.7.

Hercegovačkoneretvansk i kanton

NOVA BANKA AD Banja Luka

555-000-00048732-98

2.8.

Zapadno-hercegovački kanton

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-001-1110009-197

2.9.

Kanton Sarajevo

IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH

154-921-20146172-45

2.10.

Kanton 10

INTESA SANPAOLO BANKA DD BIH

154-921-20048246-10

 

     2. Zavodi za zapošljavanje

 

R.br.

Zavodi za zapošljavanje

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

Federalni zavod za zapošljavanje

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00285700-03

2.

Kantonalne službe/ zavodi za zapošljavanje

2.1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d

338-000-22100129-58

2.2.

Posavski kanton

Addiko Bank d.d.

306-042-00009586-97

2.3.

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-03110200-32

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-010-00001075-96

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-140-00004638-22

2.6.

Srednjobosan ski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100281-87

2.7.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00138001-91

2.8.

Zapadno-hercegovački kanton

UniCredit Bank d.d

338-000-22000102-21

2.9.

Kanton Sarajevo

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-921-20101710-56

2.10.

Kanton 10

UniCredit Bank d.d

338-000-22000344-71

 

    3. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

R.br.

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

Union banka dd Sarajevo

102-050-00001066-98

 

IV TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

R.br.

Turistička zajednica

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

Federalna turistička zajednica

UniCredit Bank d.d.

UniCredit Bank d.d

338-000-22100110-18

338-000-22000512-52

2.

Kantonalne turističke zajednice

2.1.

Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona

UniCredit Bank d.d

338-000-22000530-95

2.2.

Turistička zajednica Posavskog kantona

UniCredit Bank d.d

338-000-22000549-38

2.3.

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-025-00025300-98

2.4.

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-010-00000243-70

2.5.

Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona

Union banka d.d. Sarajevo

102-007-00000214-08

2.6.

Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100101-45

2.7.

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00047400-03

2.8.

Turistička zajednica Zapadno-hercegovačkog kantona

Addiko Bank d.d.

306-024-00000193-58

2.9.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

338-0002-2100192-63

2.10.

Turistička zajednica Kantona 10

UniCredit Bank d.d.

338-0002-2000521-25

 

V DIREKCIJE ZA CESTE

 

R.br.

Direkcija cesta

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

161-000-00284400-23

154-001-20002139-81

2.

Kantonalne direkcije za ceste

2.1.

Unsko-sanski kanton

Sparkasse Bank d.d.

199-457-00030460-31

2.2.

Tuzlanski kanton

NLB banka d.d.

132-010-2026124-122

2.3.

Srednjobosanski kanton

ASA Banka d.d.

134-730-1003748-679

2.4.

Zapadno-hercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-130-22322400-55

 

 

VI OSTALI KORISNICI

 

  1. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

 

R.br.

Naziv računa

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000976-77

2.

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade zagađivača zraka

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000978-71

3.

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000977-74

4.

Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001003-93

5.

Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001002-96

6.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine – račun za uplatu naknade za plastične kese tregerice

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001070-86

7.

Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko – neretvanskog kantona

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BIH

154-921-20044814-24

 

  1. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

R.br.

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-470-10007538-37

2.

UniCredit Bank d.d

338-690-22963585-21

 

  1. Agencija za vodno područje rijeke Save

 

R.br.

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-660-1006765-317

2.

INTESA SANPAOLO BANKA DD BIH

154-001-20001331-80

3.

Bor banka d.d. Sarajevo

182-000-00001339-44

 

  1. Agencija za vodno područje Jadranskog mora

 

R.br.

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

UniCredit Bank d.d

338-100-22003965-22

 

     5. Obrtničke komore

 

R.br.

Obrtničke komore

Naziv banke

Broj uplatnog računa

1.

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00483300-57

2.

Kantonalne obrtničke komore

2.1.

Unsko-sanski kanton

Union banka d.d. Sarajevo

102-022-00000536-53

2.2.

Posavski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-330-22006839-15

2.3.

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-1000309127-368

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

ASA Banka d.d. Sarajevo

134-668-1007019-453

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

Union banka d.d. Sarajevo

102-0070000036-152

2.6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-6702240187-480

2.7.

Hercegovačko-neretvanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-1002202633-439

2.8.

Kanton Sarajevo

UniCredit Bank d.d. Sarajevo

338-7302220433-691

2.9.

Kanton 10

Addiko Bank d.d.

306-0050000417-116

 

 

ŠIFRE OPĆINA

Općina

Šifra općine

UNSKO-SANSKI KANTON

Bihać

003

Bosanska Krupa

008

Bosanski Petrovac

011

Cazin

019

Ključ

048

Sanski Most

076

Velika Kladuša

097

Bužim

124

POSAVSKI KANTON

Orašje

068

Odžak

066

Domaljevac-Šamac

012

TUZLANSKI KANTON

Banovići

001

Gračanica

035

Gradačac

036

Kalesija

044

Kladanj

047

Čelić

056

Lukavac

057

Srebrenik

085

Tuzla

094

Živinice

106

Doboj-Istok

128

Sapna

138

Teočak

142

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Breza

016

Kakanj

043

Maglaj

060

Olovo

067

Tešanj

090

Vareš

096

Visoko

098

Zavidovići

102

Zenica

103

Žepče

105

Doboj-Jug

132

Usora

025

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Goražde

033

Foča

134

Pale

136

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Bugojno

017

Busovača

018

Donji Vakuf

026

Dobrezići

050

Fojnica

030

Gornji Vakuf

034

Jajce

042

Kiseljak

046

Kreševo

051

Novi Travnik

065

Travnik

091

Vitez

100

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI  KANTON

Čapljina

021

Čitluk

023

Grad Mostar

180

Jablanica

041

Konjic

049

Neum

107

Prozor-Rama

073

Ravno

207

Stolac

086

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

Široki Brijeg

054

Grude

037

Ljubuški

059

Posušje

070

KANTON SARAJEVO

Hadžići

038

Ilijaš

040

Centar

077

Ilidža

078

Novo Sarajevo

079

Vogošća

080

Novi Grad

108

Stari Grad

109

Trnovo

093

KANTON 10

Livno

055

Tomislavgrad

028

Kupres

052

Glamoč

032

Bosansko Grahovo

013

Drvar

027