print

Obavještenje o primjeni novog Pravilnika o mišljenjima Porezne uprave

Objavljeno:29.05.2024

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 32/24 objavljen novi Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave koji se primjenjuje od 01.06.2024. godine.

Pravilnikom o mišljenjima Porezne uprave uređen je način i postupak davanja mišljenja i odgovora na pitanja u vezi s primjenom propisa kojim se regulišu porezi, doprinosi i takse, a za čiju naplatu i kontrolu je nadležna Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine.

Novim Pravilnikom propisane su sljedeće vrste poreznih mišljenja:

 • prethodno porezno mišljenje,
 • specifično porezno mišljenje i
 • opće porezno mišljenje – stav Federalnog ministarstva finansija/financija.

Podnošenje Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje:

 • Zahtjev za prethodno porezno mišljenje podnosi se Središnjem uredu - Sektoru za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju - Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju, i to na Obrascu ZM;
 • Isti se može podnijeti putem pošte – preporučeno ili ličnom predajom Središnjem uredu, ili elektronskim putem; 
 • Napomena: podnošenje Obrasca ZM elektronskim putem će biti omogućeno samo onim licima koja imaju ovlaštenje za komunikaciju s Poreznom upravom elektronskim putem, a o istom će obveznici biti blagovremeno obaviješteni;
 • Podnosilac Zahtjeva za prethodno porezno mišljenje plaća naknadu u visini od 100,00 (stotinu) KM;
 • Obrazac ZM - Zahtjev za prethodno porezno mišljenje možete pronaći na sljedećem  linku

Naknada za prethodno porezno mišljenje (100,00 KM) se uplaćuje u skladu sa sljedećom instrukcijom:

 • NAZIV PRIMAOCA: Budžet Federacije BiH
 • SVRHA PLAĆANJA: Izdavanje prethodnog poreznog mišljenja
 • BROJ RAČUNA PRIMAOCA: 102-050-0000106- 698, Union banka d.d. Sarajevo
 • VRSTA PRIHODA: 722613
 • POZIV NA BROJ: broj Zahtjeva za mišljenje (u skladu s raspoloživim brojem polja u platnom nalogu)
 • BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 1603001
 • ŠIFRA OPĆINE: 077

Podnošenje Zahtjeva za specifično porezno mišljenje:

 • Zahtjev za specifično porezno mišljenje se podnosi Središnjem uredu - Sektoru za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju - Odsjek za porezna mišljenja i edukaciju. Isti se podnosi u slobodnoj formi od strane podnosioca;
 • Zahtjev se može podnijeti putem pošte – preporučeno ili ličnom predajom Središnjem uredu ili po uputama Porezne uprave;
 • Podnosilac zahtjeva za specifično porezno mišljenje plaća administrativnu taksu iz tarifnog broja 1. iz Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17) u iznosu od 5,00 (pet) KM;
 • Navedena taksa se može kupiti u prostorijama Finansijsko-informatičke agencije ili uplatiti na račun na sljedeći način:


Administrativna taksa 5,00 KM za specifično porezno mišljenje uplaćuje se u skladu sa sljedećom instrukcijom:

 • NAZIV PRIMAOCA: Budžet Federacije BiH
 • SVRHA PLAĆANJA: Izdavanje Specifičnog poreznog mišljenja
 • BROJ RAČUNA PRIMAOCA: 102-050-0000106- 698, Union banka d.d. Sarajevo
 • VRSTA PRIHODA: 722112,
 • POZIV NA BROJ: broj Zahtjeva za mišljenje (u skladu s raspoloživim brojem polja u platnom nalogu),
 • BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 1603001
 • ŠIFRA OPĆINE: 077

Opće porezno mišljenje – stav Federalnog ministarstva finansija/financija:

 • Izdaje se po zahtjevu Porezne uprave u slučaju kada propisi jasno ne ukazuju kako postupiti u predočenoj poreznoj situaciji;
 • Isto će se objavljivati na web stranici Federalnog ministrastva finansija/financija i Porezne uprave;
 • Opće porezno mišljenje – stav Federalnog ministarstva finansija/financija će biti obavezujuće za Ministarstvo i Poreznu upravu u vezi s aktivnostima ili transakcijama koje spadaju u djelokrug tog mišljenja.

Novi Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave možete pronaći na web stranici Porezne uprave u dijelu „Propisi“, odnosno, na sljedećem linku.

 

                                                                                  Porezna uprava Federacije BiH