print

Demant direktora Porezne uprave Federacije BiH na članak naslova „NEPOTIZAM U POREZNOJ UPRAVI FBiH: Bez obzira na sudsku presudu, direktor Isović zaposlio rodicu predsjednice konkursne komisije“

Objavljeno:22.04.2022

Online magazin Žurnal

ul. Radićeva 2

71000 Sarajevo

N/r urednika Selvedina Avdića i Eldina Karića

 

Poštovani,

Dana 21.04.2022. godine na Vašem portalu na linku https://www.zurnal.info/clanak/ bez-obzira-na-sudsku-presudu-direktor-isovic-zaposlio-rodicu-predsjednice-konkursne-komisije/24911, objavili ste tekst pod nazivom: „NEPOTIZAM U POREZNOJ UPRAVI FBiH: Bez obzira na sudsku presudu, direktor Isović zaposlio rodicu predsjednice konkursne komisije“.

U ovom kao i u prethodnom tekstu „Rodbinsko zapošljavanje u poreznoj upravi“ (na koji nisam reagovao) izneseni su navodi i konstatacije koje su netačne i neprovjerene pri čemu od mene ili od Porezne uprave, suprotno odredbama Kodeksa za štampane i online medije BiH nije tražena izjava niti mi je data prilika da se na navode prije objave izjasnim.

Izneseni navodi i konstrukcije predstavljaju pokušaj diskreditacije i atak na mene lično, moje ime i poziciju direktora Porezne uprave Federacije BiH i suprotni su interesu javnosti jer ne doprinose i nisu usmjereni ka poštivanju istine i prava javnosti da sazna istinu.

A istina je da Porezna uprava Federacije BiH do danas nije bila stranka u postupku u kojem se utvrđivao eventualni nepotizam prilikom postavljenja Alme Maksumić Marić niti je zaprimila presudu Općinskog suda u Mostaru kojom joj je naloženo da poništi rješenje o postavljenju Alme Maksumić Marić na radno mjesto stručni saradnik za javne prihode.

Ukoliko se Kodeks za štampane i online medije BiH smatra moralno obavezujućim za novinare, urednike i izdavače štampanih i online medija postavlja se pitanje zbog čega ga nepoštujete Vi kao ni Vaši novinari. Kodeksom za štampane i online medije BiH propisano je da je dužnost i najvažnija odgovornost novinara i urednika da obavljaju svoj posao u duhu istinitosti, pravednosti i pristojnosti pri skupljanju informacija i da je objavljivanje neistinitih informacija i namjerno prikrivanje činjenica najteži moralni prekršaj novinarske profesije.

Navedenim Kodeksom je propisano da će novinari i urednici izvještavati samo na osnovu činjenica čiju su tačnost i istinitost utvrdili učinivši legitiman napor da saslušaju sve zainteresirane strane. U konkretnom slučaju, objavljujući članak bombastičnog naslova i tvrdnje „NEPOTIZAM U POREZNOJ UPRAVI FBiH: Bez obzira na sudsku presudu, direktor Isović zaposlio rodicu predsjednice konkursne komisije“ bez da prije objave istog sa mnom provjerite istinitost navoda iz teksa, jasno ukazuje da Vi i Vaši novinari grubo kršite osnovna pravila novinarske profesije. Očito je i Vama i Vašim novinarima od poštivanja osnovnih postulata novinarstva, puno važnije pokušati na bilo kakav način srozati ugled Porezne uprave Federacije BiH i mene kao direktora.

Da je intencija objavljenog članka širenje netačnih i neprovjerenih informacija vidljivo je već iz prve rečenice članka: „Šerif Isović, donio rješenje o postavljenju Alme Maksumić Marić za stručnog saradnika, iako je Općinski sud u Mostaru samo mjesec prije toga donio rješenje kojim je potvrđeno da je izabrana kandidatkinja rodica Semire Šafro...“. Da je namjera novinarke Zinaide Đelilović bila da u duhu profesionalnog novinarstva izvještava javnost o istinitim i utvrđenim činjenicama, kontaktirala bi Poreznu upravu FBiH i saznala da Rješenje broj: 13/06-1-30-1-440-1/21 kojim je Alma Maksumić Marić postavljena na radno mjesto stručni saradnik za javne prihode u Poreznoj ispostavi Grada Mostara, Kantonalnom poreznom uredu Mostar, datira od 29.03.2021. godine.

Dakle, po kojoj logici se imputira da je Rješenje o postavljenu Alme Maksumić Marić od 29.03.2021. godine doneseno mjesec dana nakon neke presude Općinskog suda u Mostaru donesene 11.03.2022. godine (podatak o postojanju presude i datum iste je iz Vašeg članka).

Zbog čega kažem „neke“ presude? Zbog toga što ja kao direktor Porezne uprave Federacije BiH, pored pisanja Žurnala, nemam nikakav zvaničan podatak o istoj. Dakle, Porezna uprava Federacije BiH do danas nije zaprimila nikakvu presudu Općinskog suda u Mostaru kojom joj je naloženo da „poništi rješenje o zapošljavanju Alme Maksumić Marić na mjesto stručne saradnice“ (navodi iz Vašeg članka), niti je Porezna uprava Federacije BiH do danas bila stranka u postupku u kojem se utvrđivao eventualni nepotizam prilikom postavljenja Alme Maksumić Marić.

Pored boljeg poznavanja Kodeksa za štampane i online medije BiH Vaši svestrani novinari bi trebali unaprijediti i svoja znanja o tematici o kojoj pišu, a koja je zakonski regulisana. U konkretnom slučaju novinar koji u duhu etike radi svoj posao bi trebao znati da konačne presude obavezuju stranke u sudskom postupku.

Prema navodima iz Vašeg članka stranke u postupku su Odbor državne službe za žalbe FBiH i Agencija za državnu službu FBiH. Iz navoda Vašeg članka jasno je da presuda Općinskog suda u Mostaru o kojoj pišete nije ni konačna, dakle na istu je, kako navodite u zadnjem dijelu članka, Agencija za državnu službu FBiH uložila žalbu. Nadam se da Vam ne moram pojašnjavati institut konačnosti presude.

Da ste prije objave članka kontaktirali Poreznu upravu Federacije BiH znali biste za slijedeće činjenice:

  • Alma Maksumić Marić je bila prva na Listi uspješnih kandidata broj: 07-30-8-142-7-7/20 od 04.02.2021. godine sa 90,00% osvojenih bodova koja je od Agencije dostavljena PUFBiH.
  • Rješenjem broj: 13/06-1-30-1-440-1/21 od 29.03.2021. godine Almu Maksumić Marić izabrao sam s liste uspješnih kandidata i postavio na radno mjesto stručni saradnik za javne prihode u Poreznoj ispostavi Grada Mostara, Kantonalni porezni ured Mostar.
  • Da je znanje Alme Maksumić Marić pokazano na stručnom ispitu realno potvrđuje i činjenica da je Alma Maksumić Marić diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru s prosječnom ocjenom 9,62 a ista je i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru s prosječnom ocjenom 10,00. Alma Maksumić Marić ima položen ispit općeg znanja, a pred Komisijom koju imenuje Ministarstvo pravde BiH imenovana je 05.06.2020. godine položila i pravosudni ispit. Da je tokom školovanja Alma Maksumić Marić bila vrsni student dokazuje i činjenica da je ista dobitnik Rektorove nagrade za studenta s najboljim uspjehom. S druge strane kandidat kojeg Vi, a mislim i Vaš izvor, favorizuje nije čak na prethodnom konkursu došao ni na listu uspješnih kandidata, jer nije položio ispit pred komisijom čiji je član bio Vaš izvor.
  • Prije donošenja Rješenja o postavljenju broj: 13/06-1-30-1-440-1/21 od 29.03.2021. godine od Agencije za državnu službu FBiH, Porezna uprava Federacije BiH je aktom broj: 13/06-1-30-1-440/21 od 03.03.2021. godine zatražila mišljenje za postavljenje Alme Maksumić Marić.
  • Aktom broj: 07-30-8-142-7/20 od 23.03.2021. godine Poreznoj upravi FBiH je Agencija za državnu službu FBiH dostavila mišljenje da su ispunjeni uslovi za postavljenje Alme Maksumić Marić.
  • Obrazac ocjene probnog rada Alme Maksumić Marić potpisan je od strane šefa Porezne ispostave Grada Mostara i rukovodioca Kantonalnog poreznog ureda Mostar-pomoćnika direktora, Amele Begović-Kuko.
  • Nacrt Rješenja o ocjeni probnog rada kojim je utvrđeno da se Alma Maksumić Marić ocjenjuje ocjenom zadovoljava donesen je od strane Kantonalnog poreznog ureda Mostar.
  • Nacrt Rješenja kojim se Almi Maksumić Marić potvrđuje postavljenje na radno mjesto stručni saradnik za javne prihode u Poreznoj ispostavi Grada Mostara donio je Kantonalni porezni ured Mostar, a ne direktor Porezne uprave Federacije BiH (kako navodite u Vašem članku).
  • Da Porezna uprava Federacije BiH odabir kandidata nastoji vršiti moralno, etički i transparentno svjedoči i činjenica da je anonimnu prijavu koju spominjete u Vašem članku dana 04.03.2021. godine zaprimila Porezna uprava FBiH i odmah istu aktom broj: 13/06-1-30-6-1427-11/20 od 04.03.2021. godine  dostavila Agenciji za državnu službu FBiH kako bi Agencija ispitala osnovanost prijave shodno članu 28. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH.

Iz svih prethodno navedenih činjenica da se zaključiti da je Porezna uprava Federacije BiH prilikom prijema Alme Maksumić Marić ispoštovala svu proceduru propisanu Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, da Rješenje o postavljenju nije doneseno bez mišljenja Agencije, kao i da je mišljenje Agencije za državnu službu FBiH da su ispunjeni uslovi da se Alma Maksumić Marić postavi na radno mjesto stručni saradnik za javne prihode u Poreznoj ispostavi Grada Mostara doneseno tek nakon što je Agencija za državnu službu FBiH ispitala osnovanost navoda iz anonimne prijave.

Na kraju moram istaći da Žurnal protiv mene već duže vrijeme iznosi neistine, lažne konstrukcije i piše tendenciozno negativno, a sve s ciljem moje lične diskreditacije. Članke o meni Žurnal uglavnom piše bez prethodnog pokušaja da navode prije objave provjeri, bez prethodnog kontakta, traženja izjave i davanja prilike da se na te navode prije njihove objave izjasnim.

Iz svog dosadašnjeg iskustva meni je jasno da su ovi pokušaji diskreditacije vezani za nezakonite ili neracionalne projekte kojim sam se suprotavljao u svom radu i u tom vremenu ne slučajno su o meni sjevali natpisi u Žurnalu.

U vezi navedenog ovog puta ću samo navesti projekat Poštanske banke koje više nema a u periodu realizacije ovog projekta Žurnal je o meni objavio više neistina i laži. Ne znam da li su tadašnje laži Žurnala doprinijele da se projekat Poštanska banka realizira ali znam da Poštanske banke više nema. Odgovor zašto je nema mogao bi dati Žurnal u novoj istraživačkoj priči ili pak objaviti izvore koji su ga dovodili u zabludu. Drugi projekat na čijem putu realizacije sam se našao je projekat Fabrike duhana Sarajevo, koje također više nema, a zašto je više nema i koje su ekonomske i društvene posljedice što je nema nadam se da će biti neka od budućih tema Žurnala.

Interesantno je da i sada kad se suprotstavljam nezakonitim postupcima pojedinaca iz Porezne uprave ja sam pogodna tema Žurnala. Stoga želim jasno poručiti da mene neće obeshrabriti neistine i laži niti će me one zaustaviti da radim u punom kapacitetu na realizaciji da Poreznu upravu Federacije BiH činim pravednijom, racionalnijom, efikasnijom, transparentnijom i poštovanom institucijom. Ja se neću baviti imaginarnim natpisima i pružiti satisfakciju skretanja pažnje s ovih osnovnih ciljeva unapređenja aktivnosti u Poreznoj upravi Federacije BiH.

U nadi da će Vam budući rad biti zasnovan na istini i provjerenim informacijama i kako bi javnost imala uvid u sve činjenice, sa željom da mlad i obrazovan kadar ne izgubi vjeru i nadu da je posao u struci moguće dobiti zahvaljujući znanju, sposobnosti i stručnosti zahtijevam da ovaj tekst u izvornom obliku odmah objavite.

 

 

S poštovanjem,

Sarajevo, 22.04.2022. godine                                                           Mr. sci. Šerif Isović