print

Obavještenje o izmjeni računa za uplate javnih prihoda

Objavljeno:01.10.2021

Obavještavaju se porezni obveznici da je došlo do izmjene depozitnog računa za uplate javnih prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo. Dosadašnji depozitni račun Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo broj: 338-000-2210008-593, otvoren kod UniCredit Bank d.d., zamijenjen je novim depozitnim računom broj: 154-921-2014617-245, otvoren kod IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH.

Federalno ministarstvo finansija-financija izvršit će objavu izmjene računa u skladu sa podtačkom 11.2. Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH, broj: 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21 i 56/21), dok će korisnik računa, u skladu sa podtačkom 11.4. Pravilnika, zadržati i operativnost dosadašnjeg računa do objave izmjene u Službenim novinama Federacije BiH.

                                                   

 

Porezna uprava Federacije BiH