print

Obavještenje poslodavcima sa sjedištem u Republici Srpskoj koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Federaciji BiH

Objavljeno:28.05.2021

Obavještavamo poslodavce koji imaju sjedište u Republici Srpskoj, a zapošljavaju radnike s prebivalištem u Federaciji BiH da se obračun doprinosa za ove zaposlenike vrši u skladu s propisima o doprinosima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj. Prijava osiguranja i uplata doprinosa za navedene radnike vrši se po propisima koji se primjenjuju u Federaciji BiH kako bi isti mogli da ostvare prava iz zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti.

Poslodavci iz Republike Srpske koji zapošljavaju radnike iz Federacije BiH imaju obavezu podnošenja propisanih obrazaca prema Poreznoj upravi Federacije BiH kako slijedi:

A/Prijava zaposlenika

Prijava zaposlenika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa radnika koji je radni odnos zasnovao u Republici Srpskoj, a koji pravo na zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti ostvaruje prema prebivalištu u Federaciji BiH, vrši se putem Obrasca JS3100 Prijava/Promjena/Odjava (uputstvo za popunjavanje), u kojem se kao osnov osiguranja navodi šifra 1 „Radni odnos“. Popunjen i ovjeren obrazac JS 3100 podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema općini prebivališta zaposlenika lično ili putem pošte. Obrazac JS 3100E može se dostaviti i elektronski putem EJS aplikacije, ako se popune odgovarajući obrasci s web stranice: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/8, s tim da pored elektronske dostave obrasca JS 3100E postoji i obaveza dostavljanja tog obrasca u pisanoj formi koji je ovjeren i potpisan od strane nadležnog lica.

Ako se prijava zaposlenika vrši prvi put u FBiH neophodno je uz Obrazac JS 3100 dostaviti kopiju Rješenja o registraciji privrednog subjekta kako bi nadležna porezna ispostava evidentirala obveznika uplate doprinosa.

B/Obračun i uplata doprinosa

Polazeći od činjenice da zaposlenik iz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti koristi prava prema mjestu svog prebivališta, poslodavac je dužan obračunate  doprinose uplatiti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj:54/20, 55/20, 63/20,88/20 I 28/21) na način kako slijedi:

Doprinosi za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti se obračunavaju u skladu s važećim propisima u entitetu Republika Srpska, a uplata se vrši na slijedeći način:

  • 10,2% obračunatog iznosa doprinosa za zdravstveno osiguranje se uplaćuje na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (trenutni transakcijski račun:102-050-0000064-018 otvoren kod Union banke d.d.) s vrstom prihoda 712111 i  šifrom općine prebivališta uposlenika.
  • 89,8% obračunatog iznosa doprinosa za zdravstveno osiguranje se uplaćuje na račun Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja gdje zaposlenik ima prebivalište s vrstom prihoda 712111 i šifrom općine prebivališta uposlenika. 
  • 30% obračunatog iznosa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti se uplaćuje  na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje (trenutni transakcijski račun:161-000-0028570-003 otvoren kod Raiffeisen bank d.d. BiH) s vrstom prihoda 712113 i šifrom općine prebivališta uposlenika.
  • 70% obračunatog iznosa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti se uplaćuje na račun Kantonalne službe za zapošljavanje gdje uposlenik ima prebivalište s vrstom prihoda 712113 i šifrom općine prebivališta uposlenika.

Transakcijski računi za uplatu doprinosa, vrste prihoda i šifre općina propisani su “Pravilnikom  o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se može preuzeti s web stranice Porezne uprave s linka.

C/Podnošenje obrasca MIP-1023 – “Mjesečni izvještaj o isplaćenim platama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika, obračunatim i plaćenim doprinosima i mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti“.

Poslodavci sa sjedištem u Republici Srpskoj su dužni da za zaposlenike iz Federacije BiH podnose obrazac MIP-1023 za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja.

Poslodavac na obrascu MIP-1023 popunjava Dio 1 - Podaci o poslodavcu/isplatiocu i poreznom obvezniku (redni broj 1-8) i Dio 2 - Podaci o isplaćenim plaćama i drugim oporezivim naknadama, obračunatim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima i porezu (redni broj 1-24) s tim da se u redni broj 2 - vrsta isplate unosi 12 - uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za rezidente Federacije BiH koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske gdje se nalazi sjedište poslodavca/isplatioca, a na redni broj 8) - bruto plaća unosi se bruto osnovica na koju su obračunati doprinosi po propisima Republike Srpske, dok se Dio 3 - Doprinosi na teret poslodavca (redni broj 25-28), ne popunjava.

Obrazac MIP-1023 i Uputstvo za popunjavanje propisano je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak i isto se može preuzeti na web stranici Porezne uprave na linkovima: Obrazac MIP-1023  i  Uputstvo za popunjavanje.

Obrazac MIP-1023 se dostavlja ličnom predajom ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi gdje je prebivalište zaposlenika, odnosno poreznoj ispostavi s čije općine ima najviše zaposlenika, ili na elektronskom mediju, ako je obveznik registrovan kao eksterni korisnik sistema u Poreznoj upravi Federacije BiH, a uputstvo o podnošenju obrasca MIP-1023 na elektronskom mediju može se preuzeti na web stranici Porezne uprave FBiH, na linku.

Adrese poreznih ispostava u Federaciji BiH dostupne su na web stranici Porezne uprave FBiH klikom na link.

 

Porezna uprava Federacije BiH