Sabahudin Ibrahimagić, dipl.pravnik
Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora
Adresa: Zmaja od Bosne 57, 72000 Zenica
Tel.: +387 32 465 500

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef Odsjeka: Amira Dajić-Vardo, dipl. pravnik.
Tel.:
+387 32  465 508

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka:
Kenan Uzunović, dipl. ecc. 
Tel.:
+387 32 465 519

 

Odsjek za edukaciju i registraciju 
Šef Odsjeka:
Harun Rizvanović, dipl. ecc.
Tel.: +387 32 465 536

 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka:
Sanja Martinović, dipl. ecc.
Tel.: +387 32 465 502

Porezna ispostava Usora
Šef ispostave:
Damil Garić, dipl. ecc.
Adresa: Sivša bb
Tel.: +387 32 893 535

E-mail: damil.garic@fpu.gov.ba

 

Voditelj postupka-pravna lica, fizička lica/građani: +387 32 889 029
E-mail: ankica.labudovic@fpu.gov.ba

Protokol, Jedinstveni sistem i obrada poreznih prijava: +387 32 889 028
E-mail: iva.pranjic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Olovo
Šef ispostave:
Enes Gurda, dipl. ecc.
Adresa: Huseina kapetana Gradaščevića
br. 10
Tel.: +387 32 465 551

E-mail: enes.gurda@fpu.gov.ba

 

Protokol - Šalter sala
Meliha Bešlija, viši samostalni referent za javne prihode: 

Tel: +387 32 465 552
E-mail: meliha.beslija@fpu.gov.ba

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina, porez na imovinu/zakup, komunalne takse, porezne kartice, obrada poreznih prijava; 
Voditelj postupka - pravna i fizička lica, Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa:
Izudin Manso, stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika doprinosa

Tel: +387 32 465 553
E-mail: izudin.manso@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Vareš
Šef ispostave:
Maja Ajanović, dipl. pravnik
Adresa: Zvijezda G blok
Tel.: +387 32 465-565

E-mail: maja.ajanovic@fpu.gov.ba

 

Voditelji postupka-porez na promet nekretnina: +387 32 465 565

Voditelji postupka – pravna lica: +387 32 465 564

Voditelji postupka – fizička lica/građani: +387 32 465 564

Protokol: +387 32 465 564

Jedinstveni sistem: +387 32 465 566

Obrada poreznih prijava: +387 32 465 566

Šalter sala/Protokol: +387 32 465 564

Voditelj postupka – porez na imovinu/zakup: +387 32 465 566

Obrada poreznih prijava/poreznih kartica: +387 32 465 566

Porezna ispostava Breza
Šef ispostave: 
Emina Muhamedagić, dipl. iur.
Adresa: Alije Izetbegovića br.45
Tel.: +387 32 465 563

E-mail: emina.muhamedagic@fpu.gov.ba

 

Obrada poreznih prijava: +387 32 465 562

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina: +387 32 465 563, +387 32 645 561, +387 32 465 562

Voditelj postupka – pravna lica: +387 32 465 563

Voditelj postupka – fizička lica/građani: +387 32 465 561

Protokol: +387 32 465 562

Jedinstveni sistem: +387 32 465 561

Voditelj postupka – porez na imovinu/zakup: +387 32 465 562

Obrada poreznih prijava/poreznih kartica: +387 32 465 562

Porezna ispostava Visoko
Šef ispostave: 
Sabina Bukurević-Ahić, dipl. pravnik
Adresa: Aleja Šehida Resula 4
Tel.: +387 32 465 575

E-mail: sabina.bukurevic@fpu.gov.ba

 

Voditelj postupka-porez na promet nekretnina:

Meliha Čakalović +387 32 465-573

Voditelji postupka-pravna lica:

Adisa Ferzan i Šemsudin Vehab +387 32 465-541

Biljana Šteković +387 32 465-574

Voditelji postupka –fizička lica:

Enver Salkić i Salem Džafić +387 32 465-542

Fatima Ahmić +387 32 465-849

Šalter sala/Protokol:

Almedin Babić i Kenan Hodžić +387 32 465 572

Obrada poreznih prijava i poreznih kartica:

Amra Kestendžić +387 32 465-576

Jedinstveni sistem i porez na imovinu po osnovu zakupa:

Edna Ganić +387 32 465-574

Porezna ispostava Tešanj
Šef ispostave:
Ernad
Husić dipl. ecc. 
Adresa:
Titova br. 2
Tel.: +387 32 465 580

E-mail: ernad.husic@fpu.gov.ba

 

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina: +387 32 465 583

Voditelj postupka - pravna lica: +387 32 465 578, +387 32 465 582

Voditelj postupka - fizička lica: +387 32 465 579

Jedinstveni sistem: +387 32 465 577

Protokol: +387 32 465 587

Obrada poreznih prijava/poreznih kartica: +387 32 465 587

Voditelj postupka-porez na imovinu/zakup: +387 32 465 587

Porezna ispostava Doboj Jug
Šef Porezne ispostave:
Drago Komušanac, dipl. ecc.
Adresa: Trg 21.mart br.2

Tel.: +387 32 465 585

E-mail: drago.komusanac@fpu.gov.ba

 

Šalter sala/Protokol: + 387 32 465 584

Obrada poreznih prijava/porezne kartice: + 387 32 465 586

Jedinstveni sistem: +387 32 465 586

Voditelji postupka – pravna lica i fizička lica: +387 32 465 586

Voditelj postupka-porez na imovinu/zakup: + 387 32 465 586

Voditelji postupka - porez na promet nekretnina: + 387 32 465 585

Porezna ispostava Maglaj
Šef Porezne ispostave: 
Vedad Karabegović, dipl. ecc.
Adresa: Viteška bb (U zgradi Općine)
Tel.: +387 32 465 570
Fax: +387 32 465 570

E-mail: vedad.karabegovic@fpu.gov.ba

 

Šalter sala/Protokol: +387 32 465 568

Jedinstveni sistem/porezne kartice/uvjerenja građani/ostali zahtjevi građani: +387 32 465 568

Voditelji postupka - pravna lica/samostalni poduzetnici: +387 32 465 567: +387 32 465 571

Voditelji postupka - porez na promet nekretnina/porez na imovinu/zakup: +387 32 465 569

Porezna ispostava Žepče
Šef ispostave:
Ašir 
Mehić, mr.ecc.
Adresa: Stjepana Tomaševića bb
Tel.: +387 32 881-207

E-mail: asir.mehic@fpu.gov.ba
 

 

Voditelji postupka - pravna lica: Bernandina Martić i Radenka Sarajlić

Telefon: +387 32 888 164

E-mail: bernandina.martic@fpu.gov.ba

             radenka.sarajlic@fpu.gov.ba

Voditelj postupka - fizička lica/građani: Hamzalija Tutnić 

Telefon: +387 32 889 027

E-mail: hamzalija.tutnic@fpu.gov.ba

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina, naslijeđe i poklon i porez na imovinu/zakup: Hamzalija Tutnić 

Telefon: +387 32 889 027

E-mail: hamzalija.tutnic@fpu.gov.ba

Voditelj postupka - prijava i odjava radnika po Jedinstvenom sistemu i izdavanje poreznih kartica:

Ćurić Ivan

Telefon: +387 32 888 165

E-mail: ivan.curic@fpu.gov.ba             

Voditelj postupka - porez na imovinu motorna vozila, porezna uvjerenja i šalter sala/protokol: 

Vildana Omersoftić 

Telefon: +387 32 888 165

E-mail: vildana.omersoftic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Zavidovići
Šef ispostave: 
Jasmina Hamidić, dipl.ecc.
Adresa: Dobrovoljnih davalaca krvi 2a

Tel.: +387 32 465 550

E-mail: jasmina.hamidic@fpu.gov.ba

 

Pravna lica: +387 32 465547, +387 32 465 548

Fizička lica/građani: +387 32 465 545, +387 32 465 543

Porez na promet nekretnina: +387 32 465 544

Jedinstveni sistem: +387 32 465 546

Porezne kartice: +387 32 465 546

Porez na imovinu: +387 32 465 688

Obrada poreznih prijava/Protokol: +387 32 465 688

Porezna ispostava Kakanj
Šef ispostave:
 
Nizama 
Alijagić, dipl. ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića P+4+M
Tel.: +387 32 465 555
Fax: +387 32 465 555

E-mail: nizama.alijagic@fpu.gov.ba

 

Protokol: + 387 32 465 557

Voditelji postupka - porez na imovinu/zakup: + 387 32 465 557

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina: + 387 32 465 557

Obrada poreznih kartica: + 387 32 465 557

Voditelji postupka - pravna lica: + 387 32 465 556

Voditelji postupka - fizička lica/građani: + 387 32 465 558

Voditelj postupka - jedinstveni sistem: + 387 32 465 559

Porezna ispostava Zenica
Šef ispostave:
Semina Kustura-Imamović, mr. iur.
Adresa: Zmaja od Bosne 57
Tel.: +387 32 465 522
Fax: +387 32 465 522

E-mail: semina.imamovic-kustura@fpu.gov.ba

 

 

Voditelj postupka-porez na promet nekretnina:  +387 32 465 523

Voditelji postupka-pravna lica: +387 32 465 527; +387 32 465 526; +387 32 465 535;

+387 32 465 534; +387 32 465 533

Voditelji postupka - fizička lica:  +387 32 465 527; +387 32 465 526; +387 32 465 535; +387 32 465 534;

+387 32 465 533

Uvjerenja građani: +387 32 465 529

Uvjerenja JS 3650: +387 32 465 529

Obrada poreznih prijava: +387 32 465 530

Jedinstveni sistem: +387 32 465 528

Obrada poreznih kartica: +387 32 465 524

Porez na imovinu: +387 32 465 524

Šalter sala/Protokol: +387 32 465 531; +387 32 465 532