print

Obavještenje poreznim obveznicima s područja općina Stari Grad-Sarajevo i Čitluk-Međugorje i poreznim obveznicima koji obavljaju građevinsku djelatnost na gradilištima na području teritorije Federacije Bosne i Hercegovine

Objavljeno:05.06.2017

Poštovani porezni obveznici s područja općina Stari Grad-Sarajevo i Čitluk-Međugorje i porezni obveznici koji obavljate građevinsku djelatnost na gradilištima na području teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, obavještavamo vas da će Porezna uprava Federacije BiH, koristeći sve ljudske i materijalne resurse, počev od 10.06.2017 godine, svakodnevno, u vremenu od 08-24 časa, vršiti djelimične inspekcijske nadzore u predmetu:

  • otkrivanje neprijavljenih radnika -„rad na crno“;

  • otkrivanje rada bez odobrenja - „rad na crno“ i

  • neevidentiranje prometa i neizdavanje računa.

Kako ne bi bili izloženi dodatnim troškovima,  sankcijama i pečaćenju vaših objekata, pozivamo vas, da bez odlaganja, iskoristite priliku i svoje poslovanje uskladite, ukoliko to već niste, sa važećim zakonskim propisima, jer u suprotnom za utvrđene nepravilnosti snosit ćete sankcije propisane zakonom, i to:

  • za zapošljavanje neprijavljenih radnika, u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, za pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu  od 5.000,00 do 100.000,00 KM i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od od 3.000,00 do 20.000,00 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM. Takođe, pored navedenih novčanih kazni, počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti do 6 mjeseci, a u određenim slučajevima, počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju;

  • za rad bez odobrenja, pored novčanog sankcionisanja i pečaćenja objekta, u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju,

  • za neizdavanje računa ili neposjedovanje fiskalnog uređaja ili njegovo nestavljanje u funkciju evidentiranja prometa, u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima, za pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu od 2.500,00 do 20.000,00 KM i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 KM. Takođe, obveznicima kod kojih se utvrdi da su u posljednje dvije godine, dva puta počinili prekršaj, pored novčane kazne, može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti od 6 mjeseci do godinu dana, a počinioci bi mogli i krivično odgovarati u skladu s odredbama KZ F BiH.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike, koji rade “na crno”, da o tome obavijeste Poreznu upravu F BiH. Samo prijavom na obavezne fondove moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko - invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.  Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da pomognu vama. Porezna uprava F BiH je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi?

Prijave se mogu dostaviti uz potpunu diskreciju putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • putem SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,

  • putem besplatnog poziva 080 020 333, i

  • putem pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „nepravilnosti“

 

Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine