print

Vansudska nagodba za period do 31.12.2022. godine

Objavljeno:21.07.2022

Vlada Federacije BiH na 322. sjednici održanoj 07.07.2022. godine donijela je Zaključak V.broj: 1047/2022 kojim se usvaja:

 • Informacija o realizaciji vansudske nagodbe za potraživanja prema Budžetu FBIH po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa,
 • Tekst Javnog poziva za zaključenje vansudske nagodbe za period do 31.12.2022. godine,
 • Tekst Zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe za period do 31.12.2022. godine,
 • Tekstovi ( ukupno tri) tipskih ugovora za zaključenje vansudske nagodbe ( pod oznakama „A“, „B“ i „C“).

Javni poziv za zaključenje vansudske nagodbe u 2022. godini otvoren je do 31.12.2022. godine.

Porezna uprava Federacije BiH će do kraja 2022. godine nastaviti s prijemom i obradom Zahtjeva za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi.

Sredstva za finansiranje potraživanja iz radnih odnosa po osnovu zaključenja ugovora o vansudskoj nagodbi predviđena su u Budžetu Federacije BiH za 2022. godinu, a ista će biti isplaćena po redoslijedu prijema validno popunjenih i potpisanih zahtjeva za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi s pripadajućom dokumentacijom.

Predmet Ugovora o vansudskoj nagodbi mogu biti samo sva (ukupna) potraživanja, dakle po svim pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama (presudama/rješenjima o izvršenju) iz radnih odnosa, koja tužitelj/tražitelj izvršenja potražuje u momentu podnošenja zahtjeva, a čija je pravosnažnost i izvršnost utvrđena od strane nadležnog suda zaključno sa 31.10.2022. godine. Ugovor o vansudskoj nagodbi zaključuje se samo za isplatu potraživanja na ime osnovnog duga (glavnice, pripadajućih poreza i doprinosa, troškova parničnog i izvršnog postupka) uz bezuvjetno i trajno odricanje od naplate potraživanja po osnovu zakonskih zateznih kamata od strane podnosioca zahtjeva.

Zainteresirani  uposlenici/umirovljenici  i  njihovi  nasljednici  kao  i  advokatske  kancelarije-opunomoćenici (tužitelji/tražitelji izvršenja) ako su zainteresovani za zaključenje vansudske nagodbe dužni su podnijeti:

 • Zahtjev za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za period do 31.12.2022. godine, 1(jedan) primjerak
 • odgovarajuću verziju tipskog teksta ugovora o vansudskoj nagodbi u 4 (četiri) primjerka (odnosno 6 (šest) primjeraka u slučaju tipskog ugovora pod oznakom „C“)
 • kopiju/kopije svih (zaključno sa 31.10.2022. godine) pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka tj.presuda s prijedlogom za izvršenje u 1 (jednom) primjerku,
 • fotokopiju ovjerene lične karte podnosioca zahtjeva, bilo da se radi o uposleniku ili umirovljeniku ili nasljedniku i to u 1 (jednom) primjerku,
 • punomoć  za  zastupanje  u  slučaju  da  se  na  strani  uposlenika  ili  umirovljenika  ili  njihovih nasljednika kao potpisnik ugovora o vansudskoj nagodbi pojavljuje opunomoćenik u vidu advokatske kancelarije ili trećeg lica, i to u 1 (jednom) primjerku,
 • rješenje  o  nasljeđivanju  u  slučaju  da  se  nasljednik/nasljednici  uposlenika  ili  umirovljenika pojavljuju kao potpisnici ugovora o vansudskoj nagodbi i to u 1 (jednom) primjerku,
 • potvrda nadležne advokatske komore, koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca kojom se potvrđuje validnost uvjerenja/rješenja o upisu advokatske kancelarije u nadležni registar u slučaju da se ista pojavljuje ili u svojstvu opunomoćenika ili podnosioca zahtjeva za naplatu troškova parničnog i izvršnog postupka.

 

U prilogu su Zahtjev za zaključenje vansudske nagodbe za period do 31.12.2022. godine i tri tipska ugovora za zaključenje vansudske nagodbe (pod oznakama „A“, „B“ i „C“) u zavisnosti u kojem svojstvu se tražilac izvršenja pojavljuje.

Pozivamo zainteresirane uposlenike, umirovljenike kao i njihove nasljednike i advokatske kancelarije-opunomoćenike na dobrovoljno zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje potraživanja koje imaju prema Budžetu FBiH po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz oblasti radnih odnosa. 

Zahtjev za zaključenje vansudske nagodbe za period do 31.12.2022. godine s ugovorima i pratećom dokumentacijom možete predati lično ili putem pošte na protokol Središnjeg ureda, ulica Husrefa Redžića broj 4, 71 000 Sarajevo.

 

Prilozi:

 • Zahtjev za zaključenje vansudske nagodbe za period do 31.12.2022.godine možete preuzeti na linku ovdje . 

   

 • Tekst tipskog ugovora pod oznakom “A” Ugovor o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prema uposlenicima i umirovljenicima federalnih organa i institucija možete preuzeti na linku ovdje . 

 

 • Tekst tipskog ugovora pod oznakom “B” Ugovor o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prema advokatskoj kancelariji – punomoćniku uposlenika ili umirovljenika u federalnim organima i institucijama možete preuzeti na linku ovdje .

 

 • Tekst tipskog ugovora pod oznakom “C” ugovor o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prema uposlenicima, umirovljenicima federalnih organa i institucija i advokatskim kancelarijama - punomoćnicima možete preuzeti na linku ovdje .

 

 

                                                                                                  

      Porezna uprava Federacije BiH