print

Poziv pravnim licima-priređivačima igara na sreću na automatima

Objavljeno:31.12.2020

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poziva privredna društva koja na području Federacije Bosne i Hercegovine priređuju igre na sreću na automatima da, prilikom sačinjavanja i podnošenja obaveznih evidencija i obrazaca postupaju u skladu sa odredbama člana 108. Zakona o igrama na sreću (“Službene novine FBiH“, broj: 48/15 i 60/15), odredbama člana 23, 24. i 31. Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesčnih naknada za priređivanje igara na sreću ( “Službene novine FBiH, “ broj: 58/15, 91/15 i 13/16) i odredbama člana 57. stav (4) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ( “Sl. novine FBiH“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 03/18 i 30/18).

Odredbama člana 108. Zakona o igrama na sreću i odredbama člana 31. Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih naknada za priređivanje igara na sreću propisano je da ste dužni da, evidenciju o uplatama mjesečnih naknada sa dokazom o uplati mjesečne naknade za priređivanja igara na sreću, iz člana 4. i 109. citiranog zakona, dostavljate na obrascu broj 19- KMO-ISA, konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu, elektronskim putem, najkasnije do dvadesetog dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec.

Prema odredbama člana 24. Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesčenih naknada za priređivanje igara na sreću, dužni ste da na kraju posljednjeg dana u mjesecu, dakle i na dan 31.12.2020. godine, izvršite popis stanja elektronskih i mehaničkih brojčanika na automatima za igre na sreću, te sačinite obrasce PSEB - Popis stanja elektronskih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću i Obrazac broj 14 – PSMB - Popis stanja mehaničkih brojača po pojedinom automatu za igre na sreću, na način da isti sadržavaju slijedeće podatke:

  • TOTAL IN
  • TOTAL OUT
  • BET  
  • WIN 
  • JACK POT
  • HAND PAY

Također ste dužni da, u skladu sa odredbama člana 23. i 24. Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih naknada za priređivanje igara na sreću, najkasnije do dvadesetog dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec, Središnjem uredu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine elektronskim putem dostavite slijedeće obrasce:

- Obrazac  broj 12 - SDRA, obrazac skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu;

- Obrazac broj 13 - PSEB, obrazac popis stanja elektronskih brojača po pojedinom automatu;

- Obrazac broj 14 – PSMB, obrazac popis stanja mehaničkih brojača po pojedinom automatu.

Nadalje, odredbama člana 57. stav (4) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ( “ Sl. novine FBiH “ broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 03/18 i 30/18) propisano je da je organizator nagradnih igara, odnosno priređivač igara na sreću, dužan voditi evidenciju o nagradama i dobicima od igara na sreću u stvarima, sa podacima o dobitniku, tržišnoj vrijednosti nagrade, odnosno dobitka i plaćenom porezu na dohodak, a u članu 1. stav (2) citiranog Pravilnika navedeno je da je sastavni dio ovog Pravilnika “ Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitaka od nagradnih igara i igara na sreću i poreza po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti PDN -1033 ”.  

Za postupanje suprotno odredbama člana 108. Zakona o igrama na sreću, propisane su novčane kazne, za pravna lica, u iznosu od 5.000,00 do 12.000,00 KM i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.500,00 do 3.000,00 KM.

Pored novčane kazne, za učinjene prekršaje iz navedenog člana Zakona o igrama na sreću, pravnom i fizičkom licu će se izreći i zaštitna mjera oduzimanja sredstava i predmeta koji su korišteni ili se mogu upotrijebiti za priređivanje igara na sreću, kao i zabrana obavljanja djelatnosti.

Pravnim licima, koja se ne pridržavaju procedura za vođenje evidencija koje su dužni voditi u skladu sa poreznim zakonima i koja Poreznoj upravi FBiH ne dostave porezne isprave u rokovima propisanim poreznim zakonima, odredbama člana 88. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ( “ Službene novine FBiH broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, i 91/15), propisane su novčane kazne u iznosu 2.000,00 do 20.000,00 KM za pravna lica, te novčane kazne u iznosu 500,00 do 3.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu.

Budući da cilj Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine nije sankcionisanje poreznih obveznika, pozivamo vas da budete odgovorni i da poslujete u skladu sa aktuelnim poreznim zakonima i svim drugim zakonima i propisima, te svoje obaveze izvršavate blagovremeno.

 

Želimo vam sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu,
u nadi da ćemo i u Novoj godini uspješno sarađivati.

 Vaša Porezna uprava Federacije BiH

Direktor

      Mr.sci. Šerif Isović