print

Reagiranje v.d.direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerifa Isovića na tekst objavljen na portalu "The Bosnia Times"

Objavljeno:21.08.2020

Porezna uprava Federacije BiH objavljuje reagiranje v.d.direktora Šerifa Isovića na tekst objavljen 18.08.2020. godine na portalu "The Bosnia Times". Reagiranje je dostavljeno 20.08.2020. godine koje portal "The Bosnia Times" nije objavio.  

THE BOSNIA TIMES d.o.o.

Skenderpašina 1

71000 Sarajevo

 

N/r Glavnog i odgovornog urednika Nedžada Latića


Predmet: Zahtjev za obeštećenje u vidu opozivanja objavljenih neistinitih činjenica i izvinjenje
 

Poštovani,

dana 18.08.2020. godine, na Vašem portalu “The Bosnia Times”, na linku https://thebosniatimes.ba/49430/gadjao-polumjesec-i-promasio-pa-se-nasao-medju-sda-ovim-zvijezdama-pod-izgovorom-reorganizacije-izvrsio-je-serifizaciju-porezne-uprave/, objavili ste tekst Vašeg istraživačkog tima pod nazivom: “GAĐAO (POLU)MJESEC I PROMAŠIO, PA SE NAŠAO MEĐU (SDA-OVIM) ZVIJEZDAMA: Pod izgovorom reorganizacije izvršio je „šerifizaciju“ Porezne uprave“


U ovom tekstu su izneseni navodi i konstatacije koje su netačne, neprovjerene, pune laži i podvala pri čemu Vaš autor (istraživački tim) od mene suprotno odredbama Kodeksa za štampu i online medije BiH nije tražio izjavu, niti mi je dao priliku da se na navode prije objave izjasnim. Izneseni navodi i konstrukcije, predstavljaju pokušaj diskreditacije i atak na mene lično, moje ime i poziciju v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH.

Također, tekst je objavljen i bez prethodnih provjera činjenica u Poreznoj upravi Federacije BiH koja je uvjek bila transparentna i otvorena za javnost. Konstatacija da sam „Instituciju koja je kičma države preobrazio u najveću bogomolju na Balkanu“, predstavlja pokušaj omalovažavanja vjere i institucije, pa je svaki dalji komentar suvišan, a na sadržaju teksta zavidio bi i Gebels.


Opće pravilo je da laž najčešće nastaje iz dva razloga, prvo zbog cilja da neko nešto ostvari što mu u pravilu ne pripada i drugo zbog straha od odgovornosti ili sankcije. Ja ne znam šta je od ovog razlog Vašeg „istraživačkog tima“. Nadam se da to nije strah od predmeta čuvanih u ladicama i amnestijama povlaštenih poreznih obveznika, a što se može naslutiti iz Dokumenta broj 3. Vašeg istraživačkog tima, ali u svakom slučaju to će vrijeme pokazati.
 

Navodi u tekstu su suprotni interesu javnosti, jer ne doprinose i nisu usmjereni ka poštivanju istine i prava javnosti da sazna istinu, a objavljivanje priloga uz tekst sa ličnim podacima (JMB i dr.) izvršeno je suprotno odredbama člana 3. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,  71/14 i 91/15)  i člana 3., 4., 5., 9. Zakona o zaštiti ličnih podataka(„Službene novine FBiH“ broj: 49/06, 76/ i 89/11).
 

Shodno navedenom obraćam Vam se sa zahtjevom da u skladu sa članom 8. i 10. Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH, Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i Zakona o zaštiti ličnih podataka, predmetni tekst s prilozima skinete sa Vaše web stranice, uz obrazloženje da je to učinjeno na moj zahtjev i zbog moje reakcije na isti, da ovaj zahtjev u cijelosti objavite na web portalu i istovremeno isti dostavite svim printanim i elektronskim medijima za koje imate saznanja da su sporni tekst preuzeli i objavili, sa naglaskom da se tekst ukloni, uz izvinjenje zbog iznesenih neistinitih navoda u objavljenom tekstu.


U vezi sa naprijed navedenim, ističem samo neke navode iz kojih se može zaključiti da su objavljeni navodi u tekstu neistiniti:
 

 • Nisu tačne insinuacije i ironične konstatacije: „u vezi nesposobnosti da izvršim reorganizaciju Porezne uprave, da nisam radio i da ne radim na modernizaciji i unaprijeđenju Porezne uprave.“ Tačno je da na tim procesima konstantno radim o čemu najbolje svjedoče rezultati i unapređenje procesa koji su se dogodili u Poreznoj upravi, a ulaganja i poboljšanja uslova rada sa skromnim sredstvima su veća nego u prethodnih 15 godina. Međutim, treba znati da realizacija ovih procesa ne zavisi od direktora već prije svega od zakonskih rješenja, materijalnih i finansijskih sredstava na koje direktor ne utiče, već Federalno ministarstvo finansija, Vlada Federacije BiH i Parlament Federacije BiH. Vaš istraživački tim treba znati da donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH nije u nadležnosti direktora Porezne uprave, već Pravilnik donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva finansija. Međutim, i pored toga menadžment Porezne uprave je uz učešće predstavnika Sindikata sačinio i Federalnom ministarstvu finansija, još 2017. godine dostavio nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH koji nije razmatran i donesen, a novoizabrani sindikat iako mu je ovaj pravilnik dostavljen prije ccc godinu dana na isti nije dostavio ni jedne konkretne primjedbe.

 • Vaš istraživački tim treba znati da je u cilju unapređenja položaja, odnosa i izgradnje racionalne, efikasne i pravedene institucije menadžment Porezne uprave još početkom 2016. godine sačinio i Federalnom ministarstvu finansija dostavio i prijedlog teksta novog Zakona o Poreznoj upravi Fedearcije BiH kojim bi se stekli uslovi za rješenje mnogih problema u Upravi i omogućilo da ona postane racionalna i efikasna institucija. Ovaj prijedlog je gotovo identičan prijedlogu više stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda naveden i dostavljen vlastima BiH u Izvještaju o tehničkoj pomoći iz juna 2016. godine vidi na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/ BiH%20-% 20 Improving% 20 Performance%20in%20 the%20FBiH%20-%20Translated% 20TA% 20 Report.pdf, pa se logično postavlja pitanje kada se ne poštuju i ne prihvataju prijedlozi stručnjaka Međunarodnog Monetarnog Fonda kako će se prihvatiti „Velikog Šerifa“.

 • Nije tačna konstatacija: „da se ja svetim i teroriziram 125 zaposlenika koji su tokom rada u službi sticali visoko obrazovanje“. Tačno je da na dan 30.06.2020. godine Porezna uprava Federacije BiH ima 85 zaposlenika koji su naknadno uz rad stekli visoku stručnu spremu, odnosno završili su fakultet. Tačno je da se ovi zaposlenici mogu shodno zakonu unaprijediti isključivo putem javnog konkursa. Tačno je da sam uputio više usmenih i pismenih zahtjeva i inicijativa da se riješi pitanje zaposlenika koji su naknadno uz rad stekli visoku stručnu spremu, kao i drugih pitanja poput plaće i materijalnih uslova rada, a čije rješavanje ne zavisi od direktora Porezne uprave, već od Federalnog ministarstva finansija, Vlade Federacije BiH i donošenja zakonskih rješenja kojim bi se regulisala ova pitanja.

 • Potpuno je netačna konstatacija: „da Isović sije strah, vrši torture i maltretiranje uposlenike, te vrijeđa, ponižava i čini osvetu svakome onome ko se usprotivi njegovim suludim idejama. Ja svoj autoritet i odnose gradim na znanju, radu, rezultatima rada i korektnoj i profesionalnoj komunikaciji sa zaposlenim i poštivanju prava svih, a ukoliko postoji ijedna osoba prema kojoj sam se odnosio na način kako se navodi u tekstu navedite ime i prezime. 

 • Ne postoji ni jedan slučaj premještanja zaposlenika iz ispostave u ispostavu po volji podobnog novopridošlog stranačkog kadra. Ako tvrdite suprotno navedite ime i prezime.

 • Ne postoji ni jedan slučaj da je zaposlenik Porezne uprave Federacije BiH koji je naknadno uz rad stekao visoku stručnu spremu, odnosno završio fakultet, na konkursu ostvario 100 bodova, a da nije postavljen na radno mjesto za koje je konkurisao. Ako tvrdite suprotno navedite ime i prezime tog zaposlenika.

 • Nije tačan navod: „da se kršio Zakon o zabrani diskriminacije. Kao što je poznato to pitanje je tretirano kroz član 2. i član 3. Zakona o zabrani diskriminacije i stavljanja u nepovoljan položaj u odnosu na druga lica“. Tačno je da je prijem zaposlenika vršen uz potpuno poštivanje zakonskih propisa, a potvrda ovom je da ne postoji nijedna odluka ili presuda kojom je u konačnici poništena odluka o izboru kandidata po konkursu i primljen drugi zaposlenik.

 • Nije tačan navod: „Većina članova komisije su ga bezpogovorno slušali“. Tačno je da komisiju za prijem državnih službenika imenuje Agencija za državne službenike u sastavu od 3 člana, od čega jednog člana predlažem ja,  jednog člana sindikat i jednog Agencija za državnu službu FBiH sa liste eksperata koja provodi postupak. Agencija po okončanju konkursne procedure meni dostavlja listu kandidata koji su položili ispit, a eventualne žalbe na izbor rješava Odbor državne službe za žalbe FBiH. Ja nikada ni jednom članu komisije nisam davao sugestije, instrukcije ili upute za postupanje u konkursnoj proceduri, a ako tvrite drugačije navedite ime i prezime tog člana komisije.

 • Tačno je da je broj zaposlenika u Poreznoj upravi Federacije BiH u zadnjih 5 godina limitiran na 1.332, a budžetom za 2020. i pored više pismenih i usmenih insistiranja nije dozvoljeno povećanje za 10 zaposlenika koliko je traženo u prijedlogu Budžeta. Prijem zaposlenika je do oktobra 2018. godine vršen isključivo uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija i Vlade FBiH, a od tada je dozvoljen prijem samo zbog odliva zaposlenih u okviru broja odobrenog budžetom. S druge strane postupci prijema zaposlenika koje ne provodi direktor Porezne uprave FBiH traju u prosjeku 8 – 9 mjeseci, a u nekim slučajevima i skoro 2 godine na što direktor Porezne uprave ne može uticati.

 • Nije tačna konstatacija da Porezna uprava ima „oko 300 ljudi na bolovanjima“. Tačno je da je Porezna uprava za prvih sedam mjeseci 2020. godine imala prosječan broj zaposlenika koji su bili na bolovanju (na bazi sati rada) 90 i ovaj broj je značajno manji od broja u prethodnim godinama u kojima nije bilo bolovanja zbog pandemije. Međutim, o problemu bolovanja i mnogim drugim problemima i na web stranci Porezne uprave postoji veliki broj informacija koje potvrđuju aktivan odnos prema rješavanju ovih problema, i to u neuporedivo većoj mjeri nego što je to bilo u periodu prije mog dolaska u Poreznu upravu.

 • Nije tačna konstatacija da je 70% zaposlenika starosne dobi između 55 i 65 godina. Tačno je da je prosječna starost zaposlenika kada sam imenovan za v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH bila 55 godina, a prosječna starost na dan 30.06.2020 iznosi 49,21 godinu. Znači od mog dolaska prosječna starosna dob je smanjena za više od 5 godina.

 • Tačno je da sam zbog zaštite zdravlja naložio rukovodiocima KPU-a da od 16.03.2020. godine (Vlada Federacije BiH proglasila stanje nesreće u FBiH) najveći broj zaposlenika pošalju na neiskorišteni godišnji odmor, prioritetno iz 2019. godine. Tačno je da su bile 4 žalbe na donesena rješenja o korištenju godišnjeg odmora i da su dvije povučene, što je u odnosu na 1.252 zaposlenika beznačajno.

 • Za vrijeme trajanja stanja nesreće Porezna uprava je poduzela sve aktivnosti u cilju zaštite zaposlenika i obveznika i poštivala sve Zaključke Vlade FBiH i preporučene mjere kriznih štabova u svrhu zaštite zdravlja uposlenika i poreznih obveznika, s ciljem kontinuiranog rada institucije kao važnog segmenta društva koja je bila u dispoziciji ostalim državnim organima radi provođenja ekonomskih mjera, kao i građanima kako bi mogli da ostvare svoja prava (pravo na penziju, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) i u tom periodu niko od zaposlenih nije bio pozitivan na virus COVID-19. Tačno je da je gotovo svim zahtjevima kantonalnih rukovodilaca-pomoćnika direktora za zaštitu zaposlenika udovoljeno.

 • Moja primanja su sva prijavljena i na iste su plaćeni svi porezi i doprinosi, a naplata od BADECO ADRIA je prihod ostvaren po sudskoj presudi.

 

 

I na kraju šta reći osim što neko davno reče: ”Bože smiluj im se ne znaju šta rade”.

 

Zbog svega naprijed navedenog zahtjevam objavljivanje ovog demanta u cjelosti na Vašem portalu, dana 21.08.2020.godine do 12 h.

 

Ukoliko ne postupite po zahtjevu bit ću prinuđen kako prema autorima teksta tako i prema Vašem portalu pokrenuti  tužbu za klevetu i naknadu štete zbog odgovornosti za klevetu u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete, za iznošenja podataka koji predstavljaju poreznu tajnu u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi  Federacije BiH i za objavu ličnih podataka u skladu sa Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u vezi sa čl. 154-206. Zakona o obligacionim odnosima.

 

S poštovanjem,
 

Sarajevo, 20.08.2020.godine                                                              Mr.sci. Šerif Isović