print

Poziv poreznim obveznicima u FBiH

Objavljeno:19.02.2020

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravne osobe i poduzetnike  da sukladno Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

• Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu do 31. 3. 2020. godine.

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom  podnose: gospodarska društva i druge pravne osobe - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe, pravne osobe koje su registrirane sukladno posebnim propisima, a obavljaju neku tržnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično gospodarsko društvo (koje ima odobreno porezno konsolidiranje), i to:

•  Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose gospodarska društva i druge pravne osobe, rezidenti Federacije BiH, koji gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.

Prilozi:

- Porezna bilanca (Obrazac PB-800),

- Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

- Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

- Plan investiranja (Obrazac PI-808),

- Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

- Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814),

- Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),

- Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807),

- Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900),

- Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama između povezanih osoba (Obrazac TP-902),

- Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama multinacionalne pravne osobe (Obrazac CCB-901),

- Konsolidirana porezna bilanc i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805);

•  Obrazac PP-802 - Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.

Prilozi: 

- Porezna bilanca (Obrazac PB-800),

- Bilanca uspjeha,

- Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

- Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

- Plan investiranja (Obrazac PI-808),

- Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

- Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

•  Obrazac PP-803 - Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.

Prilozi:

- Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),

- Bilanca uspjeha,

- Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

- Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

- Plan investiranja (Obrazac PI-808),

- Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

- Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

•  Obrazac PP-804 - Prijavu poreza na dobit podnose pravne osobe koja su registrirane sukladno posebnim propisima, a obavljaju neku tržnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrirane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.

Prilozi:

- Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),

- Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

- Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

- Plan investiranja (Obrazac PI-808),

- Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

- Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

•  Obrazac PP-805 - Prijavu poreza na dobit podnosi matično gospodarsko društvo koje ima odobreno konsolidiranje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.

Prilozi:

- Porezna bilanca (Obrazac PB-800-B),

- Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose gospodarska društva i druge pravne osobe,

- Rješenje o konsolidaciji.

Napominjemo porezne obveznike koji koriste porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja da je člankom 37. stavak 1. Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16) propisano da porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto-plaće isplaćene novoprimljenim uposlenicima ukoliko ispunjava sljedeće uvjete i to:

 a) trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i

b) novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezane osobe u prethodnih pet godina.

(2) Porezni obveznik iz stavka (1) ovog članka gubi pravo na umanjenje porezno priznatih

rashoda u dvostrukom iznosu ukoliko nije ispoštovao uvjete iz stavka (1) ovog članka, te je

u obvezi obračunati i uplatiti razliku poreza zajedno sa zateznim kamatama na javne prihode.

Ukazujemo i na odredbe članka 93. točka 9. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit

(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19) koja glasi: Porezni poticaj iz članka 37. Zakona se ne primjenjuje na novozaposlene radnike za koje porezni obveznik koristi povlasticu ili subvencije po osnovu drugih propisa.Porezna uprava Federacije BiH