print

Vansudska nagodba

Objavljeno:19.02.2020

Poštovani,

Vlada Federacije BiH na 209. sjednici održanoj 06.02.2020. godine donijela je Zaključak V.broj: 192/2020 kojim se usvaja:

 • Informacija o realizaciji vansudske nagodbe za potraživanja prema Budžetu FBIH po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa,

 • Tekst Javnog poziva za zaključenje vansudske nagodbe u 2020. godini ,

 • tekst Zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe u 2020. godini

 • tekstovi ( ukupno tri) tipskih ugovora za zaključenje vansudske nagodbe ( pod oznakama „A“, „B“ i „C“).

Javni poziv za zaključenje vansudske nagodbe u 2020. godini objavljen je u dnevnoj štampi dana 14.02.2020. godine i isti je otvoren do 30.06.2020.godine.

 Porezna uprava Federacije BiH će i u 2020.godini nastaviti sa prijemom i obradom Zahtjeva za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi.

Sredstva za finansiranje potraživanja iz radnih odnosa po osnovu zaključenja ugovora o vansudskoj nagodbi predviđena su u Budžetu Federacije BiH za 2020.g., a ista će biti isplaćena po redoslijedu prijema validno popunjenih i potpisanih zahtjeva za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi sa pripadajućom dokumentacijom.

Predmet Ugovora o vansudskoj nagodbi mogu biti samo sva (ukupna) potraživanja, dakle po svim pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama (presudama/rješenjima o izvršenju) iz radnih odnosa, koja tužitelj/tražitelj izvršenja potražuje u momentu podnošenja zahtjeva, a čija je pravosnažnost i izvršnost utvrđena od strane nadležnog suda zaključno sa 31.12.2019.godine. Ugovor o vansudskoj nagodbi zaključuje se samo za isplatu potraživanja na ime osnovnog duga (glavnice, pripadajućih poreza i doprinosa, troškova parničnog i izvršnog postupka) uz bezuvjetno i trajno odricanje od naplate potraživanja po osnovu zakonskih zateznih kamata od strane podnosioca zahtjeva.

Zainteresirani  uposelnici/umirovljenici i njihovi nasljednici kao i advokatske kancelarije-opunomoćenici (tužitelji/tražitelji izvršenja) ukoliko su zainteresovani za zaključenje vansudske nagodbe dužni su uz Zahtjev za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi u 2020. priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Odgovarajuću verziju tipskog teksta ugovora o vansudskoj nagodbi u 4 (četiri) primjerka

 • kopiju/kopije svih (zaključno sa 31.12.2019. godine) pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka tj.presuda sa prijedlogom za izvršenje u 1 (jednom) primjerku,

 • fotokopiju ovjerene lične karte podnosioca zahtjeva, bilo da se radi o uposleniku ili umirovljeniku ili nasljedniku i to u 1 (jednom) primjerku,

 • punomoćzazastupanjeuslučajudasenastraniuposlenikailiumirovljenikailinjihovih nasljednika kao potpisnik ugovora o vansudskoj nagodbi pojavljuje opunomoćenik u vidu advokatske kancelarije ili trećeg lica, i to u 1 (jednom) primjerku,

 • rješenjeonaslijeđivanjuuslučajudasenasljednik/nasljedniciuposlenikailiumirovljenika pojavljuju kao potpisnici ugovora o vansudskoj nagodbi i to u 1 (jednom) primjerku,

 • potvrda nadležne advokatske komore, koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca kojom se potvrđuje validnost uvjerenja/rješenja o upisu advokatske kancelarije u slučaju da se ista pojavljuje ili u svojstvu opunomoćenika ili podnosioca zahtjeva za naplatu troškova parničnog i izvršnog postupka.

U prilogu dostavljamo Zahtjev za zaključenje vansudske nagodbe za 2020. godinu i tri tipska ugovora za zaključenje vansudske nagodbe ( pod oznakama „A“, „B“ i „C“) u zavisnosti u kojem svojstvu se tražilac izvršenja pojavljuje.

Pozivamo zainteresirane uposlenike, umirovljenike kao i njihove nasljednike i advokatske kancelarije-opunomoćenike na dobrovoljno zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje potraživanja koje imaju prema Budžetu FBiH po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz oblasti radnih odnosa.

Zahtjev za zaključenje vansudske nagodbe u 2020. godini sa ugovorima  i pratećom dokumetacijom predati na protokol Središnjeg ureda, ulica Husrefa Redžića broj 4.  71 000 Sarajevo.

Prilozi:

 • Zahtjev za zaključenje vansudske nagodbe za 2020. godinu možete preuzeti na linku ovdje

 

 • Tekst ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prema uposlenicima i umirovljenicima federalnih organa i institucija možete preuzeti na linku ovdje

 

 • Tekst ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prema advokatskoj kancelariji – punomoćniku uposlenika ili umirovljenika u federalnim organima i institucijama možete preuzeti na linku ovdje

 

 • Tekst ugovor o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza proizašlih iz radnih odnosa utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama prema uposlenicima, umirovljenicima federalnih organa i institucija i advokatskim kancelarijama - punomoćnicima možete preuzeti na linku ovdje

   

   

   

   

 

 

                                                                                                    Porezna uprava Federacije BiH