print

Porezna uprava FBiH ne vrši pritisak na normalno funkcionisanje Univerziteta u Tuzli i aktivnosti Porezne uprave nemaju za posljedicu ograničenje autonomije

Objavljeno:01.11.2019

Povodom saopćenja Rektora javnih univerziteta/sveučilišta na Rektorskom zboru/konferenciji BiH koje je objavljeno u sredstvima javnog informisanja od 31.10.2019. godine, a u kojem se optužuje Porezna uprava da provođenjem inspekcijskog nadzora vrši pritisak i nanosi štetu poreznom obvezniku JU Univerzitet u Tuzli, zbog istinitog i objektivnog informisanja javnosti Porezna uprava upućuje saopćenje.

Navode Rektorata javnih univerziteta citiramo:

"Obzirom na aktivnosti Porezne uprave FBiH na Univerzitetu u Tuzli, za koje rektori smatraju da je pritisak na normalno funkcioniranje univerziteta, rektori javnih univerziteta zatražit će hitan sastanak s federalnim premijerom, ministricom financija i direktorom Porezne uprave FBiH kako bi se zaustavile radnje koje štete radu univerziteta i koje imaju za posljedicu ograničenje autonomije",

Porezna uprava Federacije BiH odbacuje navode iznesene u tekstu kao netačne, neosnovane i zlonamjerne, jer Porezna uprava ne vrši bilo kakav pritisak, niti nanosi štetu poreznom obvezniku provodeći inspekcijski nadzor. Naprotiv, sopćenje Rektorata se može smatrati pritiskom na Poreznu upravu da ne vrši kontrolu zakonitosti obračuna i uplate javnih prihoda.

Tačno je da je Porezna uprava FBiH započela redovan inspekcijski nadzor JU Univerzitet u Tuzli. Predmet kontrole je obračun: poreza na dohodak, doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zadravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti i drugih javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave.

Odabir Univerziteta za kontrolu je izvršen automatski putem softvera za inspekcijski nadzor TAFADRIS na osnovu kriterija koji se primjenjuju na sve porezne obveznike u Federaciji BiH. Ističemo da JU Univerzitet u Tuzli, do sada nije bio predmetom inspekcijskog nadzora od strane Porezne uprave, te je nejasno kakve pritiske ovom poreznom obvezniku nanosi Porezna uprava.  

Porezna uprava FBiH poziva Rektorat, ali i akademsku zajednicu da svojim aktivnostima doprinesu razvoju percepcije o obaveznosti i potrebi plaćanja poreznih obaveza i izgradnji pravednog poreznog sistema, a ne da svojim aktivnostima optužuju Poreznu upravu FBiH, da provođenjem inspekcijskog nadzora, vrši pritisak i nanosi štetu poreznom obvezniku JU Univerzitet u Tuzli.

 

 

                                                                          Porezna uprava Federacije BiH