print

Kantonalni porezni ured Sarajevo, oglašava prodaju zaplijenjene imovine od plemenitih metala, putem javne aukcije

Objavljeno:27.06.2019

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza ("Sl. novine Federacije BiH", broj 50/02, 54/03, 31/11, 38/16 i 69/17) i Odluke Vlade Federacije BiH o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave FBiH V. broj: 226/2018 od 21.03.2018. godine, Kantonalni porezni ured Sarajevo, oglasio je prodaju zaplijenjenih predmeta od plemenitih metala, putem javne akcije ...

Kompletan oglas javne aukcije možete preuzeti ovdje.