print

Informacija o pojašnjenju tenderske dokumentacije za fazu pretkvalifikacije za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Objavljeno:15.11.2018

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, Porezna uprava Federacije BiH je objavila informaciju da u skladu sa članom 21. tačkom a) Zakona o javnim nabavkama BiH provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku aplikativnog softvera „Adaptivni zahtjevi za softverska rješenja koja su podrška poslovnim procesima  u Poreznoj upravi Federacije BiH u cilju potrebnih izmjena: nPIS – obrada prijava i ostalih dokumenata, registracija, knjigovodstvo, prinudna naplata, razmjena, servisne aplikacije i tehnološko unapređenje softverskih rješenja”, za potrebe Porezne uprave Federacije BiH u 2018. godini.

Ugovorni organ je dana, 14.11.2018. godine zaprimio upit (zahtjev za pojašnjenje) tačke 3.4. c) tenderske dokumentacije u predmetnom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, koje glasi:
„Molim Vas za informaciju o kojoj vrsti Uvjerenja se radi? Da li se misli na dokaz o uplaćenim doprinosima? Kontaktirali smo Poreznu upravu FBiH i ne postoji konkretno uvjerenje o radnom stažu, pa su nam rekli da nam mogu izdati Uvjerenje o plaćenim doprinosima za sve uposlene“.

Odgovor Ugovornog organa na postavljeno pitanje glasi:

„Ugovorni organ će kao dokaz o navedenom prihvatiti i Potvrdu o statusu koju izdaje nadležna Porezna uprava, odnosno Listu osiguranih lica za obveznika izdatu od strane nadležne Porezne uprave, u kojoj se navode podaci o osiguraniku sa datumom početka osiguranja i stručnom spremom, na osnovu čega se može vidjeti dužina radnog staža određenog osiguranika, kao i Uvjerenje o uplaćenim doprinosima na osnovu kojeg se neupitno može utvrditi i dokazati tražena dužina radnog staža.

Ugovorni organ napominje da je neophodno da ponuđač, na neki od gore navedenih načina neupitno dokaže da lica koja navodi imaju traženu dužinu radnog staža, sukladno uvjetima postavljenim u tenderskoj dokumentaciji.

Imajući u vidu da u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci postavljanje pitanja i odgovaranje na ista nisu moguća putem portala javnih nabavki, a uvažavajući načelo transparentnosti i jednakog postupanja za sve ponuđače, Porezna uprava Federacije BiH odgovor dostavlja svim ponuđačima koji su pozvani da učestvuju u postupku.

Informacija o pojašnjenju tenderske dokumentacije za fazu pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja se objavljuje 15.11.2018. godine na web stranici ugovornog organa – Porezne uprave Federacije BiH, u dijelu JAVNE NABAVKE – PREGOVARAČKI BEZ OBJAVE, i dostupna je za sve zainteresirane kandidate/ponuđače.