print

UPUTSTVO POREZNIM OBVEZNICIMA U VEZI POTREBNE DOKUMENTACIJE PRILIKOM PODNOŠENJA MOLBI ZA PROLONGIRANJE ROKA PLAĆANJA DUŽNIH JAVNIH PRIHODA

Objavljeno:24.05.2019

U skladu sa odredbama člana 57. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) i članova 47.-53. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/02, 54/03, 31/11, 38/16 i 69/17)

Molbe za prolongiranje roka plaćanja dužnih javnih prihoda podnose se nadležnom kantonalnom poreznom uredu, prema sjedištu odnosno prebivalištu poreznog obveznika, za dug za koji je pokrenut postupak prinudne naplate.

Dokumentacija potrebna prilikom podnošenja molbe:

 

 1. Molba za zaključenje sporazuma taksira se sa 5,00 KM administrativne takse (tar.br. 1. Tarife federalnih upravnih taksi), lijepljenjem takse na molbu ili uplatom takse na račun 102-050-00001066-98 - vrsta prihoda 722112.
   
 2. Uz molbu za zaključenje sporazuma porezni obveznik je dužan priložiti sljedeće:
  2.1. izjavu odgovornog lica u pravnom licu, da porezni obveznik nema dovoljno novčanih sredstava da odmah i u cijelosti plati dužne javne prihode, te da nije u mogućnosti posuditi sredstva kojima bi platio dužne obaveze (potrebno je da je izjava ovjerena od strane nadležnog organa). Izjavu odgovornog lica možete preuzeti na linku ovdje .
  2.2. kopiju rješenja o upisu odgovornog lica u sudski registar.
 3. Dužne porezne obaveze navedene u molbi neophodno je da budu identifikovane po nazivu, iznosu i vrsti prihoda i usaglašene sa stanjem u spisu predmeta i evidenciji prinudne naplate u nadležnom kantonalnom poreznom uredu.
 4. Razlozi nemogućnosti plaćanja dužnih obaveza, odnosno razlozi za podnošenje molbe za odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama, treba da budu detaljno obrazloženi.
 5. U opisu trenutne ekonomske situacije i procjeni njenog razvoja obrazložiti argumente na kojima se temelji mogućnost plaćanja dužnih obaveza u odgođenom periodu uz istovremeno plaćanje tekućih poreznih obaveza (npr. očekivani priliv sredstava po osnovu ugovorenih poslova, plan prihoda za naredni period, bilans uspjeha i bilans stanja za posljednji obračunski period i sl.). Iznesene argumente dužnik treba da dokumentuje prilaganjem kopija pomenutih i drugih dokumenata uz molbu za odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama.
 6. Porezni obveznik-dužnik može podnijeti molbu za odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama na period ne duži od 10 (deset) godina. Za odobravanje molbe, porezni obveznik je dužan obezbijediti jednu ili više garancija, i to:
  - garancija od banaka i drugih ovlaštenih finansijskih institucija,
  - hipoteka na nepokretnu imovinu,
  - garancija u pokretnoj imovini,
  - zalog sa ili bez izmještanja,
  - akcije i obveznice,
  - dobrovoljna, solidarna i pojedinačna obveznica i
  - svaki drugi vrijednosni papir kojeg Porezna uprava smatra dovoljnim.
  Pravnu i ekonomsku dovoljnost ponuđene garancije cijeni Porezna uprava Federacije BiH.
 7. Sporazum o odgođenom plaćanju ili plaćanju u ratama može biti zaključen i bez obezbjeđenja garancije ili sa djelimičnom garancijom. U tom slučaju sporazum o odgođenom plaćanju može biti zaključen na period od najviše 6 (šest) mjeseci, a koji se na osnovu molbe poreznog obveznika može produžiti za još 6 (šest) mjeseci. Sporazum o plaćanju u ratama bez obezbjeđenja garancije ili sa djelimičnom garancijom može se odobriti na period do 5 (pet) godina.
 8. Garancija se ne traži kada je iznos duga za koji se traži odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama manji od 5.000,00 KM.
 9. Ako se garancija obezbjeđuje iz nepokretne imovine, uz molbu je neophodno priložiti zemljišno-knjižni izvadak ne stariji od 6 (šest) mjeseci, kao dokaz o vlasništvu nekretnine. Uknjiženo pravo korištenja ne može biti prihvaćeno kao pravno valjana garancija. Neophodno je da u Zemljišno-knjižnom izvatku u „C“ teretnom listu bude na prvom mjestu upisan teret u korist Porezne uprave Federacije BiH.
 10. Ako se garancija obezbjeđuje iz pokretne imovine, uz molbu se prilažu kopije dokumenata kojim se dokazuje njeno postojanje i vrijednost, kao što su:
  - bilans stanja za posljednji obračunski period,
  - popisne liste za posljednji obračunski period ovjerene od strane obveznika,
  - fakture ili ugovori o nabavci opreme i sredstava,
  - fotokopije saobraćajnih dozvola za motorna vozila i sl.
  Uz molbu je potrebno priložiti i izjavu odgovornog lica poreznog obveznika da imovina koja se daje kao garancija nije založena po nekom drugom osnovu i da se neće otuđivati do izmirenja obaveza.
 11. Uz molbu za zaključivanje sporazuma za koji se obezbjeđuje garancija, porezni obveznik je dužan priložiti procjenu vrijednosti pokretne i nepokretne imovine. Procjenu treba da sačini ovlašteni sudski vještak odgovarajuće struke. Ista ne može biti starija od 6 (šest) mjeseci i u njoj mora biti naznačeno da je sačinjena u svrhu obezbjeđenja garancije u postupku zaključenja sporazuma o odgođenom plaćanju poreznih obaveza ili plaćanju u ratama sa Poreznom upravom Federacije BiH.
 12. U cilju zaključivanje sporazuma o odgođenom plaćanju ili plaćanju u ratama, garanciju za poreznog obveznika-dužnika može obezbijediti i treće lice koje nije porezni dužnik. U tom slučaju porezni obveznik je uz molbu dužan priložiti izjavu odgovornog lica-trećeg lica o obezbjeđenju garancije. Potrebno je da izjava bude ovjerena od strane nadležnog organa.
 13. Ako obveznik podnosi molbu za zaključivanje sporazuma bez obezbjeđenja garancije, uz molbu je potrebno priložiti:
  - obavijest banke ili banaka u kojima ima otvoren transakcijski račun da ne mogu izdati garanciju za obveznika,
  - bilans stanja za posljednji obračunski period kojim dokazuje da nema vrijednosnih sredstava, opreme i nekretnina za obezbjeđenje garancije,
  - zemljišno-knjižni izvadak i prepis posjedovnog lista iz katastra kojim dokazuje da je imovina opterećena od strane trećih lica ili uvjerenje da nije posjednik nekretnina,
  - izjavu odgovornog lica poreznog obveznika da nema sredstava i imovine koju bi mogao ponuditi kao garanciju, ovjerenu od strane nadležnog organa.
 14. Sporazum o odgođenom plaćanju ili plaćanju u ratama povlači zateznu kamatu za period odgode, te garancija treba da obezbijedi pokriće i navedenih obaveza.
 15. Molbu potpisuje odgovorno lice poreznog obveznika i ovjerava pečatom poreznog obveznika.
  Porezna uprava ocjenjuje i ispituje molbu za odgodu ili plaćanje u ratama i odlučuje o tome da li se dozvola za odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama odobrava ili ne. Ako molba ne sadrži dovoljno podataka i dokumentacije, Porezna uprava će dužniku odrediti rok u kojem će podnosilac dostaviti sve tražene podatke.