print

Porezni obveznici Federacije BiH, u periodu januar – juni 2018. godine, uplatili 2.562.390.276 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:05.07.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juni 2018. godine uplatili  2.562.390.276 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 156.074.689 KM više u odnosu na januar – juni 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,49%.

Uplate javnih prihoda, po kantonima, u periodu januar – juni  2018. godine, u odnosu na januar – juni 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br.

Kantoni

januar–juni  2017.

januar-juni  2018.

index

18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati(%)

1.

Sarajevski

915.247.276

960.630.889

104,96

45.383.613

37,49

2.

Tuzlanski

389.058.961

411.107.715

105,67

22.048.754

16,04

3.

Zeničko-dobojski

300.108.688

323.552.182

107,81

23.443.494

12,63

4.

Hercegovačko-neretvanski

286.163.943

317.811.979

111,06

31.648.035

12,40

5.

Srednjobosanski

181.246.872

191.251.513

105,52

10.004.641

7,46

6.

Unsko-sanski

149.093.566

158.023.053

105,99

8.929.487

6,17

7.

Zapadnohercegovački

92.591.980

102.083.547

110,25

9.491.567

3,98

8.

Kanton 10

40.885.345

43.280.317

105,86

2.394.972

1,69

9.

Bosansko-podrinjski

26.822.185

29.596.425

110,34

2.774.240

1,16

10.

Posavski

25.096.773

25.052.658

99,82

-44.115

0,98

 

Ukupno

2.406.315.587

2.562.390.276

106,49

156.074.689

100,00

 
U periodu januar – juni 2018. godine, u odnosu na januar – juni 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 52.121.756 KM, ili iskazano u procentu za 6,18%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:
 • poreza na dobit u iznosu od 225.894.603 KM, što je više za 11,40 % ili 23.120.142 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 8,12 % ili za 13.610.013 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 27,04 % ili za 9.510.129 KM;
 • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 87.813.275 KM, što je za 0,45 %  ili za 397.240 KM manje;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 634.562 KM, što je za 15,19% ili za 113.689 KM manje; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 219.695.669 KM, što je povećanje za 10,52% ili za 20.907.227 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 211.922.590 KM, što je više za 0,16 % ili za 337.978 KM.

U periodu januar – juni 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  1.663.860.891 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 102.695.942 KM ili iskazano u procentu za 6,58%.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 922.837.301 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 664.150.514 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 76.873.077 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika na dan  30.6.2018. godine je 524.702.

Porezna uprava Federacije BiH naglašava da od 2011. godine vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u kojem se evidentiraju promjene o zaposlenju. U Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole i naplate doprinosa ne evidentiraju se „zaposlenja“ po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, tako da broj od 524.702 je broj zaposlenih u Federaciji BiH u koji nije uključen broj angažovanih po osnovu ugovara o djelu i ugovora o autorskom djelu.  

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

Vaša Porezna uprava Federacije BiH