print

Porezni obveznici Federacije BiH, u periodu januar – maj 2018. godine, uplatili 2.138.548.032 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:07.06.2018

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2018. godine uplatili  2.138.548.032 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 137.075.439 KM više u odnosu na januar – maj 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,85%.

Uplate javnih prihoda, po kantonima, u periodu januar – maj  2018. godine, u odnosu na januar – maj 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br.

Kantoni

januar–maj 

2017.

januar-maj 

2018.

index

18/17. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati(%)

1.

Sarajevski

760.562.563

800.009.762

105,19

39.447.199

37,41

2.

Tuzlanski

319.601.113

341.261.808

106,78

21.660.695

15,96

3.

Zeničko-dobojski

249.914.200

271.656.840

108,70

21.742.640

12,70

4.

Hercegovačko-neretvanski

241.897.579

265.197.959

109,63

23.300.380

12,40

5.

Srednjobosanski

148.609.435

160.354.603

107,90

11.745.168

7,50

6.

Unsko-sanski

124.873.485

132.187.501

105,86

7.314.016

6,18

7.

Zapadnohercegovački

78.233.464

86.078.431

110,03

7.844.967

4,03

8.

Kanton 10

34.360.714

36.077.748

105,00

1.717.034

1,69

9.

Bosansko-podrinjski

22.356.857

24.804.568

110,95

2.447.711

1,16

10.

Posavski

21.063.183

20.918.811

99,31

-144.372

0,98

 

Ukupno

2.001.472.593

2.138.548.032

106,85

137.075.439

100,00

 

U periodu januar – maj 2018. godine, u odnosu na januar – maj 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 48.472.801 KM, ili iskazano u procentu za 6,77%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 • poreza na dobit u iznosu od 197.285.830 KM, što je više za 12,49 % ili 21.911.773 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 9,33% ili za 13.518.858 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 27,60 % ili za 8.392.915 KM;
 • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 76.384.751 KM, što je više za 2,15% ili za 1.607.559 KM;
 • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 563.693 KM, što je za 13,29 % ili za 86.380 KM manje; 
 • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 182.369.619 KM, što je povećanje za 10,58% ili za 17.444.788 KM;
 • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 183.867.168 KM, što je više za 0,07 % ili za 122.777 KM.

U periodu januar – maj 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  1.372.732.893 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 88.206.029 KM ili iskazano u procentu za 6,87 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

 • doprinosi za PIO/MIO 762.135.021 KM;
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje 546.989.232 KM;
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 63.608.639 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika na dan  31.5.2018. godine je 522.710.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

Vaša Porezna uprava Federacije BiH