print

Poziv za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak

Objavljeno:19.03.2018

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike koji imaju obavezu podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2017. godinu da istu podnesu do 31. marta 2018. godine.

Podnošenjem Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) utvrđuje se i obračunava:

- godišnji dohodak

- godišnji porez na dohodak i

- povrat poreza na dohodak.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu;

 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca;

 • dohodak direktno iz inostranstva;

 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu;

 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Konačnim dohotkom, koji porezni obveznik ne unosi u Godišnju prijavu poreza na dohodak, smatra se:

 • dohodak koji nerezident ostvari povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti;

 • dohodak od imovine i imovinskih prava (dohodak od iznajmljivanja kuća, stanova, soba i kreveta putnicima i turistima koji plaćaju boravišnu taksu; dohodak od ustupanja imovinskih prava; dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava);

 • dohodak od ulaganja kapitala;

 • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:

 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti u i izvan Federacije samo od jednog rezidentnog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca za sve isplaćene plaće u proteklom poreznom periodu Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023);
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:

- dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno kojim je isplaćen prihod od 250,00 KM,

- dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta,

- dohodak od otuđenja nekretnina,

- dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,

- dohodak od ulaganja kapitala.

 •  porezni obveznici - nerezidenti za dohodak ostvaren povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti.

Prilozi uz godišnju poreznu prijavu

Porezni obveznici – rezidenti Federacije koji Poreznoj upravi podnose Godišnju poreznu prijavu (Obrazac GPD – 1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:

 • za dohodak od nesamostalne djelatnosti:
  - fotokopiju godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima - Obrazac GIP-1022.
   
 • za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:

- specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053);

- popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043);

- ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti;

- dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku.

 • za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu; povremene samostalne djelatnosti kao što su: povremene djelatnosti naučnika,umjetnika,stručnjaka,novinara, sudskih vještaka,trgovačkih putnika,akvizitera,sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost:

- potvrdu isplatioca o prijavljenom i obustavljenom porezu po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (isplate po ugovoru o djelu i autorskim honorarima) - Obrazac AUG-1031, koje isplatilac prihoda dostavlja fizičkom licu do 28.02. tekuće godine;

- potvrdu isplatioca o prijavljenom i obustavljenom porezu po odbitku na prihode iz djelatnosti predstavničkih organa vlasti i djelatnosti skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu – Obrazac ASD-1032, koje isplatilac prihoda dostavlja fizičkom licu do 28.02. tekuće godine.

 • za dohodak od imovine i imovinskih prava:

- pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine - Obrazac PRIM-1054;

- ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava.

 • za dohodak ostvaren u inostranstvu:

- dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.) kao i dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu.

 • za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga:

- originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove porodice;

- potvrdu o participaciji;

- potvrdu o plaćanju troškova;

- kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije;

- račune apoteka kao dokaz da je lijek plaćen;

- dokaz o stepenu invalidnosti kod nabavke ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava);

- izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija.

 • za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici – rezidenti Federacije uz Obrazac GPD-1051 prilažu:

- fotokopiju ugovora o stambenom kreditu;

- original potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Potvrda/listing treba da sadrži i broj ugovora o stambenom kreditu;

- dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine;

- fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu, odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.); odnosno fotokopije računa o kupovini placa i/ili materijala za gradnju stambene jedinice (u slučaju individualne izgradnje) sa dokazima o izvršenom plaćanju istih;

- potpisanu izjavu poreznog obveznika da on i članovi uže porodice koji zajedno s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje. Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi;

- dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita nabavili, ili namjeravaju nabaviti odnosno izgraditi stambeni objekat kojim po prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD – 1051) podnosi se:

- za nesamostalnu djelatnost za rezidente - poreznoj ispostavi prema mjestu prebivališta fizičkog lica;

- za samostalnu djelatnost - poreznoj ispostavi prema mjestu registracije samostalne djelatnosti;

- za porezne obveznike - rezidente sa područja RS i BD - poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

Obrazac GPD -1051 možete preuzeti ovdje:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a9d63-94b8a-obrazac_gpd_1051_ver1__bos_web2.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/c3e44-b1438-obrazac_gpd_1051_ver1_hrv_web1.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a3787-a9ecd-obrazac_gpd_1051_ver1_srp_web1.pdf

 

Rješenje o povratu poreza na dohodak

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Podnesite blagovremeno i uredno Godišnju prijavu poreza na dohodak i izbjegnite visoke kazne za nepodnošenje iste.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

U slučaju nejasnoća ili dilema porezni obveznici mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH.

 

                       Porezna uprava Federacije BiH