print

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA

Objavljeno:22.01.2018

Poštovani obveznici,

Pozivamo vas da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima izvršite propisane obaveze i podnesete porezne prijave i izvještaje u propisanim rokovima.

I. Porezne prijave i izvještaji za 2017. godinu po Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dohodak podnose se na sljedećim obrascima:
Članom 11. Zakona o doprinosima je propisano da uplatu doprinosa vrši isplatilac plaće i drugih ličnih primanja - rezident Federacije prilikom svake isplate plaće. Ako obveznik obračunavanja doprinosa ne isplati ili ne isplati u cijelosti plaću za prethodni mjesec u mjesecu u kojem je dospjela isplata plaće, dužan je obračunati doprinose prema iznosu dospjele, a neisplaćene plaće do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dospjela isplata plaće.
Obračunati doprinosi dospijevaju za plaćanje najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu.
Primjera radi, plaća za mjesec decembar 2017. godine dospijeva za isplatu do kraja mjeseca januara 2018. godine, u kom roku dospijevaju za uplatu i doprinosi na plaće, bez obzira da li je plaća isplaćena za decembar.

Doprinosi dospijevaju istovremeno sa isplatom plaće i drugih ličnih primanja, a najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec, a obaveze po osnovu plaća za naredni mjesec, koje su dospjele za plaćanje, ne mogu se izmirivati, a da prije toga nisu izmirene sve obaveze po osnovu doprinosa, poreza na dohodak i neto plaća za prethodni mjesec.

Shodno navedenom, pozivamo vas da isplatu plaća, obračun i uplatu doprinosa, te predaju Specifikacije o uplati doprinosa i poreza na dohodak i isplati plaće (Obrazac 2001 i 2001-A), zaključno sa 2017. godinom, izvršite najkasnije sa 31.01.2018. godine, i to:

1. Obrazac 2001 i 2001-A - Specifikacija o uplati doprinosa i poreza na dohodak i isplati plaća i primanja dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH, prema sjedištu poreznog obveznika, najkasnije narednog dana od dana isplate plaće i primanja.

2. Obrazac 2002 i 2002-A - Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH, prema mjestu obavljanja djelatnosti poduzetnika, a najkasnije narednog dana od dana uplate doprinosa. Lice koje obavlja samostalnu djelatnost kao osnovno zanimanje dužno je obračunati i platiti doprinose do 10-og dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Za nepodnošenje obrazaca iz tačke 1. i 2. u propisanim rokovima, za pravno i fizičko lice propisana je novčana kazna od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

3. Obrazac GIP-1022 - Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima za 2017. godinu isplatilac plaće i primanja podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH, prema sjedištu, do 28. februara 2018. godine. Podaci koji se unose u obrazac GIP-1022 moraju odgovarati broju zbirnih mjesečnih specifikacija (obrazac 2001 i 2001-A) i zbirnim podacima iz mjesečnih izvještaja - obrazaca MIP- 1023.

4. Obrazac MIP-1023 - Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika, obračunatim i plaćenim doprinosima i mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti podnosi se u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je plaća i primanje isplaćeno, što znači da se za plaću isplaćenu u januaru 2018. godine obrazac MIP-1023 podnosi najkasnije do 15.02.2018. godine.

Za nepodnošenje obrazaca iz tačke 3. i 4. u propisanim rokovima sa informacijama i podacima shodno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak, za pravna i fizička lica, za svaki propust, propisana je novčana kazna u iznosu od 200,00 KM, maksimalno do 25.000,00 KM. 

5. Obrazac GPZ-1052 - Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti za 2017. godinu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH prema mjestu obavljanja djelatnosti do 28. februara 2018. godine.

6. Obrazac GPD-1051- Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2017. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH prema prebivalištu do 31. marta 2018. godine.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nije dužan podnijeti zaposlenik koji je u poreznom periodu ostvario dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca i koji u istom poreznom periodu nije ostvario dohotke iz drugih izvora, ako je poslodavac na sve plaće i oporezive naknade koje mu je isplatio u tom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez.

7. Obrazac SPR-1053 - Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost podnosi se uz obrazac GPZ-1052, a za obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost uz obrazac GPD-1051.

8. Obrazac PRIM-1054 - Pregled prihoda i rashoda porezni obveznici koji dohodak ostvaruju izdavanjem u zakup i podzakup nepokretne i pokretne imovine dužni su po isteku poreznog perioda, za naredni porezni period, utvrditi i pod rednim brojem 21. obrasca iskazati mjesečni iznos akontacije i isti uz godišnju poreznu prijavu (obrazac GPD-1051) u propisanom roku dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH.

Za nepodnošenje obrazaca iz tačke 5, 6, 7. i 8. u propisanim rokovima, za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 KM.

II. Porezne prijave poreza na dobit za 2017. godinu podnose se do 31.03.2018. godine na sljedećim obrascima:

9. Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH prema sjedištu pravnog lica.

10. Obrazac PP-802 - Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.

11. Obrazac PP-803 - Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava FBiH.

12. Obrazac PP-804 - Prijavu poreza na dobit podnose pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH prema sjedištu pravnog lica.

13. Obrazac PP-805 - Prijavu poreza na dobit podnosi matično-privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH prema sjedištu matičnog društva.

Za nepodnošenje poreznih prijava iz tačke 9, 10, 11, 12. i 13. u propisanim rokovima propisana je novčana kazna za pravno lice u iznosu od 3.000,00 do 100.000,00 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 2.500,00 do 10.000,00 KM.

14. Prijave poreza na imovinu za tekuću godinu (2018), po kantonalnim propisima, podnose se do 31.01.2018. godine, osim u Tuzlanskom kantonu gdje je propisan rok do 28.02.2018. godine.

Porezne prijave mogu se podnijeti elektronski, korištenjem usluga elektronskih servisa Porezne uprave Federacije BiH - E-usluge/servisi

Propisani obrasci, kao i uputstvo o korištenju elektronskih servisa nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH - http://www.pufbih.ba

Pozivamo vas da izvršite zakonom propisane obaveze i podnesete porezne prijave i izvještaje u propisanim rokovima. Blagovremenim i urednim podnošenjem poreznih prijava i izvještaja izbjeći ćete visoke kazne za nepodnošenje istih.

Za svaku prijavu koju mora sačiniti Porezna uprava u ime poreznog obveznika propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

 

VAŠA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH