print

Posjeta studenata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

Objavljeno:28.12.2017

Poreznu upravu Federacije BiH je u okviru redovnih akademskih aktivnosti posjetila grupa od 20 studenata Pravnog fakulteta i Fakulteta menadžmenta i javne uprave  Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) u cilju informisanja sa radom i nadležnostima ove Uprave.

Prilikom ove posjete, studentima se obratio v.d. direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović i upoznao ih sa značajem i nadležnostima Porezne uprave FBiH, dok je porezni sistem, rad i organizaciju Uprave studentima prezentirala Jasmina Hurić-Bjelan, pomoćnica direktora po ovlaštenju.

Prisutni su se upoznali sa vrstama javnih prihoda koji su u nadležnosti države, entiteta i kantona, a posebno sa vrstama poreza i doprinosa za čije prikupljanje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.

Prezentirani su i ostvareni rezultati Porezne uprave FBiH o naplati javnih prihoda i aktivnostima koje Uprava poduzima u svom radu. Studenti su imali priliku da se kroz pitanja i odgovore informišu o ostalim pitanjima koja ih interesuju.

Posjeta je omogućila prisutnim studentima da steknu nova saznanja koja će im koristiti u budućem profesionalnom radu, ali i u svakodnevnom životu. Na kraju posjete predstavnici IUS-a su iskazali zahvalnost Poreznoj upravi FBiH koja je studentima omogućila ovaj vid dodatne edukacije i izrazili su zainteresiranost da se ovaj vid saradnje nastavi i u narednom periodu.

Osim studenata prisutni su bili Mirza Ljubović, sekretar Pravnog fakulteta, i Ena Kazić, viši asistent na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.