Sabahudin Ibrahimagić, dipl.pravnik
Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora
Adresa: Zmaja od Bosne 57, 72000 Zenica
Tel.: +387 32 465 500

 

 

 

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef Odsjeka: Amira Dajić-Vardo, dipl. pravnik.
Tel.:+387 32  465 519

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka:
Kenan Uzunović, dipl. ecc. 
Tel.: +387 32 465 504

 

Odsjek za edukaciju i registraciju 
Šef Odsjeka:
Harun Rizvanović, dipl. ecc.
Tel.: +387 32 465 536

 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka:
Sanja Martinović, dipl. ecc.
Tel.: +387 32 465 502

Porezna ispostava Usora
Šef ispostave:
Damil Garić, dipl. ecc.
Adresa: Sivša bb
Tel.: +387 32 893 535

E-mail: damil.garic@fpu.gov.ba

 

Voditelj postupka-pravna i fizička lica kao i građani; 032-889- 029, e mail;  ankica.labudovic@fpu.gov.ba

Protokol,Jedinstveni sitem i obrada poreznih prijava; 032-889- 028, e mail; iva.pranjic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Olovo
Šef ispostave:
Enes Gurda, dipl. ecc.
Adresa: Huseina kapetana Gradaščevića bb
Tel.: +387 32 465 551

E-mail: enes.gurda@fpu.gov.ba

Protokol; Salter Sala

Visi samostalni referent za javne prihode; Bešlija Meliha

Tel; +387 32 465 552

E-mail meliha.beslija@fpu.gov.ba

Voditelj postupka; porez na promet nekretnina, porez na imovinu/zakup,

komunalne takse, Porezne kartice, obrada poreznih prijava.

Strućni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika doprinosa ; Manso Izudin

Tel; +387 32 465 553

E-mail izudin.manso@fpu.gov.ba

Voditelj postupka; pravna i fizička lica; Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa.

Porezna ispostava Vareš
Šef ispostave:
Maja Ajanović, dipl. pravnik
Adresa: Zvijezda G blok
Tel.: +387 32 465-565

E-mail: maja.ajanovic@fpu.gov.ba

Voditelji postupka-porez na promet nekretnina: +387 32 465 565

Voditelji postupka – pravna lica: +387 32 465 564

Voditelji postupka – fizička lica/građani: +387 32 465 564

 

Protokol: +387 32 465 564

Jedinstveni sistem: +387 32 465 566

Obrada poreznih prijava: +387 32 465 566

Šalter sala/ Protokol: +387 32 465 564

Voditelj postupka – porez na imovinu / zakup: +387 32 465 566

Obrada poreznih prijava/ poreznih kartica: +387 32 465 566

 

Porezna ispostava Breza
Šef ispostave p.o.: 
Emina Muhamedagić, dipl. iur.
Adresa: Alije Izetbegovića br.45
Tel.: +387 32 465 563

E-mail: emina.muhamedagic@fpu.gov.ba

Obrada poreznih prijava: 032/465-562

Voditelj postupka - porez na promet nekretnina: 032/465-563, 032/645-561, 032/465-562

Voditelj postupka – pravna lica: 032/465-563

Voditelj postupka – fizička lica/građani: 032/465-561

Protokol: 032/465-562

Jedinstveni sistem: 032/465-561

Voditelj postupka – porez na imovinu/zakup: 032/465-562

Obrada poreznih prijava/poreznih kartica: 032/465-562

Porezna ispostava Visoko
Šef ispostave: 
Sabina Bukurević-Ahić, dipl. pravnik
Adresa: Aleja Šehida Resula 4
Tel.: +387 32 465 575

E-mail: sabina.bukurevic@fpu.gov.ba

Voditelj postupka-porez na promet nekretnina:

Meliha Čakalović +387 32 465-573

 

Voditelji postupka-pravna lica:

Adisa Ferzan i Šemsudin Vehab +387 32 465-541,

Biljana Šteković +387 32 465-574

 

Voditelji postupka –fizička lica:

Enver Salkić i Salem Džafić +387 32 465-542

Fatima Ahmić +387 32 465-849

 

Šalter sala/Protokol:

Almedin Babić i Kenan Hodžić +387 32 465 572

 

Obrada poreznih prijava i poreznih kartica:

Amra Kestendžić +387 32 465-576

 

Jedinstveni sistem i porez na imovinu po osnovu zakupa:

Edna Ganić +387 32 465-574

Porezna ispostava Tešanj
Šef ispostave:
Ernad
Husić dipl. ecc. 
Adresa: M. Tita 2
Tel.: +387 32 465 580

E-mail: ernad.husic@fpu.gov.ba

Voditelj postupka -porez na promet nekretnina: +387 32-465-583

Voditelj postupka -porez na pravna lica: +387 32-465-578, +387 32-465-582

Voditelj postupka -fizička lica: +387 32-465-579

Jedinstveni sistem : +387 32-465-577

Protokol: +387 32-465-587

Obrada poreznih prijava/poreznih kartica: +387 32-465-587

Voditelj postupka-porez na imovinu/zakup: +387 32-465-587

Porezna ispostava Doboj Jug
Šef Porezne ispostave:
Drago Komušanac, dipl. ecc.
Adresa: 203. brigade 339
Tel.: +387 32 465 585

E-mail: drago.komusanac@fpu.gov.ba

 • Šalter sala / Protokol: + 387 32 465 584
 • Obrada poreznih prijava/porezne kartice: + 387 32 465 586
 • Jedinstven sistem: +387 32 465 586
 • Voditelji postupka – pravna i fizička lica: +387 32 465 586
 • Voditelj postupka-porez na imovinu/zakup: + 387 32 465 586
 • Voditelji postupka - porez na promet nekretnina: + 387 32 465 585

Porezna ispostava Maglaj
Šef Porezne ispostave: 
Vedad Karabegović, dipl. ecc.
Adresa: Viteška bb (U zgradi Općine)
Tel.: +387 32 465 570
Fax: +387 32 465 570

E-mail: vedad.karabegovic@fpu.gov.ba

Šalter sala/protocol: +387 32 465 568

Jedinstveni sistem / porezne kartice / uvjerenja građani / ostali zahtjevi građani: +387 32 465 568

Voditelji postupka – pravna lica / samostalni pooduzetnici: +387 32 465 567: +387 32 465 571

Voditelji postupka - porez na promet nekretnina / porez na imovinu / zakup: +387 32 465 569

Porezna ispostava Žepče
Šef ispostave:
Fuad Bajrić, dipl. ecc.
Adresa: Kralja S. Tomaševića bb
Tel.: +387 32 881-207

E-mail: fuad.bajric@fpu.gov.ba

 

Voditelji postupka: - pravna lica: Bernandina Martić i Radenka Sarajlić

Telefon: 032-888-164

E-mail: bernandina.martic@fpu.gov.ba

             radenka.sarajlic@fpu.gov.ba

Voditelj postupka: - fizička lica/građani: Tutnić Hamzalija

Telefon: 032-889-027

E-mail: hamzalija.tutnic@fpu.gov.ba

Voditelj postupka: - porez na promet nekretnina, naslijeđe i poklon i porez na imovinu/zakup: Tutnić Hamzalija

Telefon: 032-889-027

E-mail: hamzalija.tutnic@fpu.gov.ba

Voditelj postupka: - prijava i odjava radnika po Jedinstvenom sistemu i izdavanje poreznih kartica: Ćurić Ivan

Telefon: 032-888-165

E-mail: ivan.curic@fpu.gov.ba             

Voditelj postupka: porez na imovinu motorna vozila, porezna uvjerenja i šalter sala/protokol : Omersoftić Vildana

Telefon: 032-888-165

E-mail: vildana.omersoftic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Zavidovići
Šef ispostave: 
p.o. Jasmina Hamidić, dipl.ecc.
Adresa: Safvet bega Bašagića bb (U zgradi Općine)
Tel.: +387 32 465 550

E-mail: jasmina.hamidic@fpu.gov.ba

 • Pravna lica: 032-465-547, 032-465-548
 • Fizička lica/građani: 032-465-545, 032-465-543
 • Porez na promet nekretnina: 032-465-544
 • Jedinstveni sistem: 032-465-546
 • Porezne kartice: 032-465-546
 • Porez na imovinu: 032-465-688
 • Obrada poreznih prijava/ priotokol: 032-465-688.

 

Porezna ispostava Kakanj
Šef ispostave:
Saud Čobo, dipl. ecc.
Adresa:
Alije Izetbegovića P+4+M
Tel.: +387 32 465 555
Fax: +387 32 465 555

E-mail: saud.cobo@fpu.gov.ba

 

Protokol :

+ 387 32 465 557

Voditelji postupka – porez na imovinu/zakup:

+ 387 32 465 557

Voditelj postupka – porez na promet nekretnina:

+ 387 32 465 557

Obrada poreznih kartica:

+ 387 32 465 557

Voditelji postupka – pravna lica:

+ 387 32 465 556

Voditelji postupka – fizička lica/građani:

+ 387 32 465 558

Voditelj postupka – jedinstveni sistem:

+ 387 32 465 559

Porezna ispostava Zenica
Šef ispostave:
Semina Kustura-Imamović, mr. iur.
Adresa: Zmaja od Bosne 57
Tel.: +387 32 465 522
Fax: +387 32 465 522

E-mail: semina.imamovic-kustura@fpu.gov.ba

 

VODITELJ POSTUPKA-POREZ NA PROMET NEKRETNINA

032/465-523

VODITELJI POSTUPKA-PRAVNA LICA

032/465-527;032/465-526;032/465-535;032/465-534;

032/465-533

VODITELJI POSTUPKA –FIZIČKA LICA

032/465-527;032/465-526;032/465-535;032/465-534;

032/465-533

UVJERENJA GRAĐANI

032/465-529

UVJERENJA JS3650(BIRO)

032/465-529

OBRADA POREZNIH PRIJAVA

032/465-530

JEDINSTVENI SISTEM

032/465-528

OBRADA POREZNIH KARTICA

032/465-524

POREZ NA IMOVINU

032/465-524

ŠALTER SALA/PROTOKOL

032/465-531;032/465-532