• Produžen rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa

  Obavještavaju se porezni obveznici da je Vlada Federacije BiH na 228. sjednici održanoj 02.07.2020. godine donijela Zaključak V. broj 960/2020, kojim se rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za mjesece april/travanj, maj/svibanj, juni/lipanj/2020. godine, u skladu sa članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/20) produžava do 20.07.2020.godine. 

 • Obavještenje za porezne obveznike

  Obavještavaju se porezni obveznici da je Porezna uprava Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila:

 • Prijavite nepravilnosti

   

   

  Poštovani građani,
  ovo je vaša domovina u kojoj  trebate biti sretni i zadovoljni. Ne dozvolite da vašu sreću i prosperitet ugrožavaju oni koji izbjegavaju plaćanje poreza državi. Zato vas pozivamo da učinite korak za domovinu i svoju sreću i Poreznoj upravi Federacije BiH, uz punu diskreciju, prijavite nepoštivanje poreznih zakona. Prijave se mogu dostaviti: pozivom na besplatan broj 080 020 333, SMS poruke na broj mobitela 061 724 610, ili putem
  e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba .   

   

   

 • Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu

  Obavještavamo porezne obveznike da su u "Službenim novinama Federacije BiH" broj  95/19 objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu.

  Osnovice za obračun doprinosa možete vidjeti na linku ovdje

   

   

 • Poziv računovođama u Federaciji BiH

  Porezna uprava Federacije BiH poziva certificirane računovođe u Federaciji Bosne i Hercegovine, da prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih lica, postupaju u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.

 • Javni poziv notarima u Federaciji BiH

  Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe koja mora funkcionisati za dobrobit građana i pravnog sistema, prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama vode računa o izmirenim poreznim obavezama fizičkog/pravnog lica koji se pojavljuju u postupku prenosa.

 • Vansudska nagodba

  Poštovani,

  Vlada Federacije BiH na 209. sjednici održanoj 06.02.2020. godine donijela je Zaključak V.broj: 192/2020 kojim se usvaja:

 • Poziv poreznim obveznicima za prijavu radnika

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Javni poziv poreznim obveznicima da uplate porezni dug nastao do 2016. godine i ostvare pravo na otpis kamate

  Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da uplate glavnicu poreznog duga i troškove prinudne naplate nastale do 31.12.2016. godine i tako ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode („Službene novine FBiH”, broj: 99/19).

 • Javni poziv svim subjektima koji priređuju igre na sreću

  Porezna uprava Federacije BiH poziva subjekte koji priređuju igre na sreću da u svrhu obračuna i obustave poreza na dobitke, odnosno utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica vode računa o obradi jedinstvenog matičnog broja dobitnika nagrade. Obrada jedinstvenog matičnog broja fizičkih lica je opravdana sa aspekta javnog interesa isključivo u slučaju da se radi o dobitniku nagrade, što je u skladu sa mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: 03-1-02-1-1108-2/19 DGL od 25.12.2019. godine.

 • Poziv poreznim obveznicima sa prebivalištem na Općini Centar Sarajevo

  Poštovani građani obveznici poreza na dohodak sa prebivalištem na Općini Centar Sarajevo,

  Porezna uprava Federacije BiH u okviru projekta „Modernizacije poreznih uprava u Bosni i Hercegovini“, sa Poreznom Agencijom Švedske i Ambasadom Kraljevine Švedske uz finansijsku podršku SIDA–e priprema pilot projekat – „Predispunjavanje godišnje porezne prijave poreza na dohodak – obrazac GPD 1051“.

 • Brzo i jednostavno provjerite da li Vam je poslodavac uplatio doprinose

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porezna uprava Federacije BiH, svim zaposlenim licima, omogućila je uslugu kojom je na brz i jednostavan način moguće provjeriti da li su im uplaćeni doprinosi. Ovu uslugu mogu koristiti osigurana lica koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda

  Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da u cilju kontrole i potpunijeg praćenja naplate dužnih javnih prihoda poduzima mjere u vezi automatizacije svih procesa vođenja poreznih evidencija o zaduženju i naplati javnih prihoda, uključujući i prema vrsti, odnosno svrhi uplate.

 • Obavještenje za korisnike online portala za provjeru uplaćenih doprinosa

  U  vezi  sa  Pravilnikom  o  dopunama  pravilnika  o  podnošenju  prijava  za  upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obavještavamo Vas da je u okviru postojećeg on-line portala za provjeru uplaćenih doprinosa (https://edoprinosi.fpu,gov.baod dana 05.11.2019. godine omogućen pregled i korištenje nove e-usluge, lnformacije o osiguranju - JS 3610 E putem interneta.

080 020 333
Besplatan poziv za pitanja/primjedbe/prijave.

Novosti

Porezna uprava Federacije BiH je uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija/financija. Ovakva organizacija Porezne uprave postoji od 2002. godine,  kada je donesen Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH je organizovana na dva nivoa, i to na nivou Središnjeg ureda sa sjedištem u Sarajevu i na nivou deset (10) kantonalnih poreznih ureda sa pripadajućim poreznim ispostavama (73 ispostave).


Više

Porezna uprava nadležna je za provođenje i izvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih poreza i doprinosa, taksi, posebnih naknada, članarina turističkih zajednica, članarina obrtničkih komora i novčanih kazni za porezne prekršaje.

Unutrašnja organizacija Porezne uprave, vrste organizacijskih jedinica, njihova nadležnost, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova grupisanih prema vrsti, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo izvršenje utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave koji je u primjeni od juna 2013. godine. Više

Organizacijsku shemu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine možete preuzeti Ovdje.


Kontakt


Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine


Ul. Husrefa Redžića br. 4
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 289 800
Fax: +387 33 206 535
E-mail: