Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Odluke

Odluke (1)

Odluka o visini i načinu obračuna amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava koji se priznaju u rashode u poreznom bilansu (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/98)

Fiskalni sistemi /sustavi

Porez na dohodak

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Elektronsko podnošenje prijava