Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Da li se isplaćena naknada za bolovanje preko 42. dana može smatrati prihodom na koji se ne plaća porez na dohodak (član 6. stav 1. tačka 1. Zakona o porezu na dohodak)?

Naknada za bolovanje preko 42 dana jeste naknada za vrijeme spriječenosti za rad koja se isplaćuje na teret vanbudžetskog fonda.