Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Decisions

Decisions (1)

Odluka o visini i načinu obračuna amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava koji se priznaju u rashode u poreznom bilansu (BOS, HRV) pdf
("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/98)

Fiscal Systems

Personal Income Tax

Unified System for Registration, Control and Collection of Contributions

E-filing