Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Odluke o komunalnim taksama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnim upravnim taksama i tarifi Federalnih upravnih taksi (BS, HR , SR)

"Službene novine Federacije BiH" br.43/13

Ovdje možete preuzeti Odluke o komunalnim taksama za svaku općinu u Federaciji BiH.

OPĆINA 

Odluka o komunalnim taksama

Izmjena (dopuna ) odluke o komunalnim  taksama

 

UNSKO  SANSKI  KANTON

 

BIHAĆ

Odluka o komunalnim taksama

Tarife komunalnih taksi

Depozitni račun

 

 

CAZIN

Odluka o komunalnim taksama

 

 

SANSKI MOST

Odluka o komunalnim taksama

Tarifa komunalne takse

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (2012)

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama (2008)

 

KLJUČ

Odluka komunalne takse

Tarifa komunalne takse

 

 

BOSANSKA KRUPA

Odluka komunalne takse

Tarifa komunalne takse

 

 

BOSANSKI PETROVAC

Odluka komunalne takse

 

 

VELIKA KLADUŠA

Odluka komunalne takse

Odluka o izmjenama odluke (2007)

Odluka o izmjenama Odluke (2009)

 

BUŽIM

Odluka komunalne takse

Odluka o izmjenama Odluke(2007)

Odluka o izmjenama Odluke 4/2009

Odluka o izmjenama Odluke 5/2009

 

KANTON   SARAJEVO

 

STARI GRAD

Zakon o izmjenma i dopunama Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo

Odluka o visini komunalnih taksa

 

CENTAR

Odluka o visini komunalnih taksa

 

 

NOVO SARAJEVO

 Odluka o komunalnim taksama

 

 

NOVI GRAD

 Odluka o komunalnim taksama

 

 

ILIDŽA

 Odluka o komunalnim taksama

 

 

HADŽIĆI

 Odluka o komunalnim taksama

Odluka o komunalnim taksama

 

 

VOGOŠĆA

 Odluka o komunalnim taksama

 

 

ILIJAŠ


 Odluka o komunalnim taksama

 

 

TRNOVO Odluka o visini komunalnih taksa na području Općine Trnovo    

TUZLANSKI  KANTON

 

BANOVIĆI

Taksa na istaknutu firmu

Upustvo

 

 

ČELIĆ

 

 

 

DOBOJ ISTOK

Odluka o komunalnim taksama

 

 

GRADAČAC

Odluka o komunalnim taksama

 

 

GRAČANICA

Odluka o komunalnim taksama

 

 

KALESIJA

Odluka o komunalnim taksama

Tarifni broj komunalnih taksi

 

 

KLADANJ

Odluka o komunalnim taksama (1992)

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama (1996)

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama (1999)

 

 

LUKAVAC

Odluka o komunalnim taksama

Tarifni brojevi komunalnih taksi

 

 

         

SREBRENIK

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

 

TEOČAK

Odluka o komunalnoj taksi

Tarifni broj komunalnih taksi

 

 

TUZLA

Odluka o komunalnoj taksi

 

 

SAPNA

Odluka o komunalnim taksama

 

 

ŽIVINICE

Odluka o komunalnim taksama

 

 

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON

 

GORAŽDE

Zakon o komunalnim taksama BPK

Uplatni račun br: 1610000092630161

Vrsta prihoda: 722321

 

 

FOČA- USTIKOLINA

Uplatni račun br:

1011400000595742

Vrsta prihoda:722321

 

 

PALE- PRAČA

Uplatni račun br:

1020070000018886

Vrsta prihoda:  722321

 

 

 

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

 

ZENICA

 Presuda Ustavnog suda FBiH za komunalnu taksu Zenica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

 

KAKANJ

Odluka  o općinskim taksama na istaknutu firmu 

(2007)

Tarifa općinskih taksi na istaknutu firmu

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama br. 2/11

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu (2009)

 

 

ZAVIDOVIĆI

Odluka o komunalnim taksama

Tarifni broj komunalnih taksi


 

ŽEPČE

Odluka o visini takse za korištenje komunalnih pogodnosti pri istaknutoj firmi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visni komunalne pristojbe i drugih naknada 2013

 

MAGLAJ

Odluka o komunalnim taksama

Tarifni brojevi komunalnih taksi

Odluka Ustavnog suda za Maglaj

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa 

 

DOBOJ JUG

Odluka o komunalnim taksama

 

 

TEŠANJ

Odluka o komunalnim taksama

 

 

VISOKO

Odluka o komunalnim taksama

Tarife općinskih taksi na istaknutu firmu

 

 

BREZA

Odluka o komunalnim taksama

 

 

VAREŠ

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama

Odluka Ustavnog suda o ocjeni ustavnosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Općine Vareš

OLOVO

Odluka o komunalnim taksama

 

 

USORA

Odluka o komunalnim pristojbama

 

 

 

 

LIVANJSKI KANTON

 

LIVNO

Odluka o komunalnim taksama

 

Odluka o izmjenama Odluke

 

DRVAR

Odluka o komunalnim taksama

 

 

GLAMOČ

Odluka o komunalnim taksama

 

 

TOMISLAVGRAD

Odluka o komunalnim taksama

 Odluka o izmjenama Odluke

 

KUPRES


Odluka o komunalnim taksama

 

 
BOSANSKO GRAHOVO

Odluka o komunalnim taksama

Tarifa komunalnih taksi

   

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON

 

ŠIROKI BRIJEG

Odluka o porezu na tvrtku

(2009)

Odluka o dopuni Odluke o porezu na tvrtku (2012)

 

GRUDE

Odluka o komunalnim taksama

 

 

LJUBUŠKI

Odluka o porezu na tvrtku ili naziv

 

 

POSUŠJE

 Odluka o porezu na tvrtku

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na tvrtku (2008)

Odluka o dopunama Odluke o porezu na tvrtku (2009)

 

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKI KANTON

 

GRAD MOSTAR

Odluka o komunalnim taksama

 Odluka o komunalnim taksama prečišćeni tekst

 

KONJIC

Odluka o komunalnim taksama

Tarifni broj komunalnih taksi

 Odluka o izmjenama Odluke

 

JABLANICA

Odluka o komunalnim taksama

 

 

PROZOR-RAMA

Odluka o komunalnim taksama

 

 

ČITLUK

Odluka o komunalnim taksama

 

 

ČAPLJINA

Odluka o komunalnim taksama

 

 

NEUM

Odluka o komunalnim taksama

 

 

STOLAC

Odluka o komunalnim taksama

 

 

SREDNJOBOSANSKI  KANTON

 

TRAVNIK

Zakon o komunalnim taksama SBK

Odluka o komunalnim taksama

 

 

VITEZ

Odluka o komunalnim taksama

 

 

NOVI TRAVNIK

Odluka o komunalnim taksama

 

 

BUSOVAČA

Odluka o komunalnim taksama

 

 

DONJI VAKUF

Odluka o komunalnim taksama

 

 

FOJNICA

Odluka o komunalnim taksama

 

 

KISELJAK

Odluka o komunalnim taksama

 

 

G.VAKUF – USKOPOLJE

Odluka o komunalnim taksama

 

 

JAJCE

Odluka o komunalnim taksama

 

 

BUGOJNO

Odluka o komunalnim taksama

 

 

KREŠEVO

Odluka o komunalnim taksama

 

 

POSAVSKI  KANTON

 

ORAŠJE

Odluka o komunalnim taksama

 

 

ODŽAK

Odluka o komunalnim taksama

Odluka o utvrđivanju tarifa komunalnih pristojbi

 

 

DOMALJEVAC-ŠAMAC

Odluka o komunalnim taksama

 

 

 

 

 

 


Online uvezivanje priređivača igara na sreću

Elektronsko podnošenje prijava

Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Porez na dohodak

Fiskalni sistemi /sustavi