Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Osnovni pojmovi i značenja

Osnovni pojmovi i značenja

Značenje pojmova u Zakonu o Poreznoj upravi FBiH:

(1) porezi, doprinosi, takse, posebne naknade, članarine i novčane kazne:

• Porez je novčani iznos koji je porezni obveznik dužan plaćati budžetu u skladu sa poreznim zakonima,
• Doprinos je novčani iznos koji je porezni obveznik dužan plaćati vanbudžetskim fondovima u skladu sa propisima koji reguliraju te obaveze,
• Takse su novčane obaveze koje je porezni obveznik dužan plaćati u skladu sa zakonima kojima se reguliraju takse na istaknutu firmu i takse na aparate za igre na sreću i zabavne igre,
• Posebne naknade su novčani iznosi koje su dužni plaćati porezni obveznici u skladu sa čl. 169. i 170. Zakona o vodama, članom 60. stav 1. tačka a), Zakona o šumama i u skladu sa članom 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
• Članarine turističkih zajednica su novčane obaveze koje su dužni plaćati porezni obveznici u skladu sa Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama,
• Članarine obrtničkih komora su novčane obaveze koje su dužni plaćati članovi obrtničke komore u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima,
• Novčane kazne su novčani iznosi evidentirani u registru novčanih kazni prema poreznim prekršajima i koje se naplaćuju u postupku prinudne naplate.

(2) porezni obveznik
svako lice koje prema poreznim zakonima podliježe obavezi plaćanja bilo kojeg poreza, kazne ili kamate. Pojam porezni obveznik uključuje i svako drugo lice koje je u ime poreznog obveznika, po poreznim zakonima, dužno platiti porez, kaznu ili kamatu.

(3) zastupnik poreznog obveznika
lice koje je zakonom ili drugim aktom ovlašteno da vodi dio ili sve poslove poreznog obveznika u vezi sa ispunjavanjem poreznih obaveza poreznog obveznika u skladu sa poreznim zakonima.

(4) porezna tajna
porezna tajna su sve informacije ili podaci o poreznom obvezniku kojima raspolažu porezni organi, izuzev:
• informacija i podataka za koje porezni obveznik u pisanom obliku izjavi da se ne smatraju poreznom tajnom;
• informacija i podataka datih u takvom obliku da se ne mogu povezati sa pojedinačnim poreznim obveznikom ili ga se na drugi način ne može identifikovati;
• podataka o naplati poreza koji se, prema odredbama ovog zakona, javno objavljuju.

Porezne informacije i podaci koji se smatraju poreznom tajnom mogu se dati:
• organima nadležnim za poduzimanje mjera i aktivnosti sa ciljem utvrđivanja poreznih obaveza, odgovornosti za porezne prekršaje i porezna krivična djela ;
• stranim poreznim vlastima u skladu sa međunarodnim ugovorima i
• drugim licima uz pisani pristanak poreznog obveznika.

(5) radni dan
svaki dan osim subote, nedjelje i javno objavljenih praznika.

(6) knjige i evidencije
dokumentacija o poslovanju, transakcijama, plaćanjima i prihodima poreznog obveznika koja je, u skladu sa poreznim zakonima, bitna za određivanje njegove porezne obaveze. Knjige i evidencije, između ostalog, uključuju: memorandume, glavne knjige, račune i računovodstvene evidencije u svim oblicima, uključujući i kompjuterske datoteke, software i opis software-a za obradu kompjuterskih datoteka.
Osim ako nije drugačije propisano poreznim zakonima, knjige i evidencije će se voditi na jednom od službenih jezika Federacije.

(7) organizacija ovlaštena za obavljanje platnog prometa
svako pravno lice koje posjeduje dozvolu za obavljanje platnog prometa (OOPP).

(8) lice
svako pravno lice, druga organizacija, fizičko lice - poduzetnik i fizičko lice - građanin.

(9) zaposlenik poreznog organa
svako zaposleno lice na bilo kojem nivou poreznog organa.

(10) nalog za prijenos sredstava
dokument i prateći primjerci tog dokumenta neophodni za izvršenje prijenosa sredstava sa jednog računa u OOPP na drugi račun.

(11) rok izvršenja
određeni razmak vremena u kome treba da se obave pojedine radnje u postupku.
Kada posljednji dan koji je poreznim zakonima propisan za izvršenje neke radnje pada na dan koji nije radni, tada će se ta radnja smatrati izvršenom na vrijeme ako je izvršena prvog sljedećeg radnog dana.

(12) uručenje dokumenta
dokument je uručen:
pravnom licu ili organizaciji ako je dokument uručen rukovodiocu (ili licu ovlaštenom za prijem pošte) pravnog lica ili organizacije ili ako je dokument poslan preporučenom poštom na posljednju poznatu adresu pravnog lica ili organizacije;
fizičkom licu ako je dokument uručen tom fizičkom licu ili njegovom zakonskom zastupniku, predstavniku ili punomoćniku, ili ako je dokument poslan preporučenom poštom na posljednju poznatu adresu ili mjesto stanovanja tog fizičkog lica.

(13) međunarodna pravna pomoć
pravo Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) da se, uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo), u rješavanju određenog poreznog predmeta, za pomoć obrati inozemnom poreznom organu ili pruži potrebnu pomoć koju u rješavanju poreznog predmeta zatraži inozemni porezni organ.

(14) porezni ured
ured Porezne uprave na bilo kojem nivou Porezne uprave čija će se nadležnost za obavljanje određenih aktivnosti utvrditi podzakonskim aktima ili aktima Porezne uprave.